RMK teavitab raieplaanidest

Novembris- detsembris k.a teeb RMK raieid Kanakülas endise metskonnahoone ümbrusse jäävas nn Rista asumimetsas, mille pindala on 8,3 ha. Tegemist on metsaga, mis on eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga. Sealsed viljakates kasvukohtades kasvavad segapuistud on suures enamuses (89,5%) jõudnud küpsesse ikka. Nende kohatine madal täius ja sanitaarne seisund tingib uuendusraie vajaduse. 2020. aastal oleme kavandanud lageraiet 4 metsaeraldisel, kokku pindalaga 5,7 ha. Uus metsapõlv rajatakse järgmisel istutushooajal, kasutades kasvukohale sobivate puuliikide istikuid.

RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladele (KAH ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad, määrates majandusvõtted ja nende ajalise jaotuse.

Kavandatud raiete kaart

Metsamaa jagunemine

Heiki Ärm

Pärnumaa metsaülem