« Tagasi

Rail Baltic maakonnaplaneeringu KSH vahearuande ja trassikoridoride võrdlustulemuste tutvustamine

Pärnu Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuanne ja koondatud on trassikoridoride võrdlustulemused.

Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee trassi koridorile. Selleks on võrreldud erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitud raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale.

KSH vahearuande ja võrdlustulemuste koondmaterjalid on kättesaadavad Rail Balticu infoportaalis www.railbaltic.info  10. juunist 2014.

Avalikud koosolekud Pärnumaal toimuvad:
17.06.2014     kell 10.00      Surju rahvamajas (Surju vald, Surju küla);
17.06.2014     kell 18.00      Sauga avatud noortekeskuses (Sauga vald, Jänesselja küla, Põõsalinnu tn 2);
18.06.2014    kell 17.00     Pärnu Maavalitsuse teise korruse saalis (Pärnu,  Akadeemia tn 2);
19.06.2014     kell 11.00     Häädemeeste seltsimajas (Häädemeeste vald, Häädemeeste alev, Suurküla tn 4);
19.06.2014     kell 16.00     Kaisma rahvamajas (Vända vald, Kergu küla).

Avalikel koosolekutel Rail Balticu planeeringu meeskond annab ülevaate maakonna-planeeringu koostamise ajakavast ja KSH vahearuande tulemustest. Samuti tutvustatakse trassivariantide võrdlustulemusi KSH osas, tehniliste parameetrite, ehitusmaksumuse ja sotsiaalmajanduslike tulude-kulude osas ning nendest lähtuvalt selgitatakse eelistatuma Rail Balticu trassi koridori alternatiivi.

Päringuid Rail Balticu meeskonnale saab saata aadressile info@railbaltic.info või  pöörduda KSH juhteksperdi (hendrikson@hendrikson.ee) poole.  Täiendavat infot on võimalik saada tööpäevadel Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn,  tel 4479761 ja e-post tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee .