« Tagasi

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks

Saarde Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras alljärgneva vara:

Nr

Vara nimetus

Alghind enampakkumisel eurodes

1.

sõiduauto Mazda 3, registreerimismärk 268 MKJ, esmane registreerimine 2007

1800 (üks tuhat kaheksasada)

2.

sõiduauto Mazda 6, registreerimismärk 996 MKZ, esmane registreerimine 2007

1200 (üks tuhat kakssada)

3.

Sõiduauto Peugeot 206, registreerimismärk 865 MFK, esmane registreerimine 2005

500 (viissada)

 

Tagatisraha iga müügiobjekti osas 100 (ükssada) eurot, osavõtutasu iga nimetatud müügiobjekti osas 10 (kümme) eurot.

Tagatisraha müügiobjekti osas kanda hiljemalt enampakkumise esitamise tähtajaks Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele  EE972200221011807958. Makse selgitusse märkida „Vara enampakkumine" ja müügiobjekti nimi, mida soovitakse osta.

Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 16.08.2019. a kella 10.00-ks aadressil Saarde Vallavalitsus, Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnumaa. Pakkumised avatakse 16.08.2019.a kell 10.15 Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnumaa.

Enampakkumisel osalemiseks täita vormikohane avaldus.

Pakkumises peavad sisalduma: 

1) pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon ja isikukood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress); 

2) juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta; 

3) nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingimustel; 

4)     tõend tagatisraha tasumise kohta; 

5) numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma; 

6)   pakkumise esitaja allkiri.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta õigusaktides või enampakkumise teates esitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult kõigile osavõtjatele hiljemalt kolme päeva jooksul kirjaliku enampakkumise tähtpäevast arvates, kiri saadetakse pakkumises näidatud e-posti- või postiaadressile.

Enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumist, tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist.

Enampakkumise võitjaks osutub osaleja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on müügiobjekt põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik selle seisukorrast ja ei oma seoses müügiobjekti seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus müügiobjekti omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Saarde Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt viie tööpäeva jooksul enampakkumise läbiviimise päevast arvates. Vastavast korraldusest saadetakse koopia enampakkumises osalejale.

Enampakkumise võitja – ostja kohustub sõlmima ostu-müügilepingu 10 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kui ostja ei sõlmi määratud tähtajaks lepingut või ei esita lepingu täitmise tagatist, võib müügi korraldaja kaaluda ettepaneku tegemist lepingu sõlmimiseks paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui selline ettepanek paremuselt teise pakkumise teinud isikule tehakse, määrab müügi korraldaja lepingu sõlmimiseks tähtaja, mis võib olla kuni 1 kuu.

Kogu müügihind tuleb tasuda enne ostu-müügilepingu sõlmimist Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele. Juhul kui ostjast tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja - ostja õiguse lepingu sõlmimiseks ning tagatisraha talle ei tagastata.  Kõik hinnad on lõplikud, st sisaldavad kõiki seadustest tulenevaid makse. Enampakkumisel müügiobjekti ostmise õiguse omandanud isiku makstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna (osalise) tasumisena. Kui lepingu sõlmimiseks õigustatud isik hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale ja enampakkumise tulemused tühistatakse, ei tagastata enampakkumise võitjale tagatisraha.

Objektiga tutvumine eelneval kokkuleppel, kontaktisik haldusnõunik Martti Rooden, telefon 53494259.