Saarde valla eelarvest makstavad ühekordsed toetused

18.03.16
Ühekordseid sotsiaaltoetusi määratakse üldjuhul avalduse alusel:
 
  • üksikutele vanadus- või töövõimetuspensionäridele, kelle sissetulek on alla 225 euro kuus;
  •  isikutele ja peredele, kelle sissetulek pereliikme kohta jääb alla 130 euro kuus;
  • ravimite, prillide või ravikulude omaosaluse kompenseerimiseks, kuid mitte üle 64 euro aastas;
  •  sotsiaalametniku taotluse põhjal lapsele, kes on jäänud küllaldase vanemliku hoolitsuseta. Toetus ei ole rahaline, vaid antakse lapsele rõivaste, jalatsite või koolitarvete näol.
  • puudeastmega lapsele ravi- ja rehabilitatsioonikulude ning ravimite ja abivahendite kulude kompenseerimiseks 50% ulatuses esitatud kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem kui 192 eurot aastas;
  • kriisiolukorda (õnnetus, haigus, ajutine töötus jne) sattunud peredele

Küttetoetust makstakse avalduse alusel üldjuhul ainult üksikvanuritele, kelle pension jääb alla 225 euro, lasterikastele peredele, üksikvanemale ja töövõimetuspensionäridele, kelle sissetulek pereliikme kohta jääb alla 130 euro kuus.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Toimetaja: KRISTI TAMSON