Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneering ala P15

11.06.20
Saarde Vallavalitsus teatab , et Saarde Vallavolikogu 12.10.2016 otsusega nr 29 algatati tuuleenergeetika detailplaneering alal P15. 
Planeeringuala asub Saarde vallas, Kamali külas. Planeeringuala piir on määratud Pärnu maakonna teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika teemaplaneering" ala P15 alusel. Arendusala pindala on 122 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tuuleenergeetika arendamise võimaluste väljaselgitamine Saarde vallas alal P15, kehtiva üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine.
Detailplaneeringuga algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine.