Toimetulekutoetus

5.03.19

Avalduste vormid

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele. Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.

Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kelle netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses jääb alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekutoetuse suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. 2019. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2019. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Toetuse taotleja esitab toimetulekutoetuse saamiseks avalduse hiljemalt 20.kuupäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt elab.

Toimetulekutoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus, milles märgitakse ära toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed ja nende isikukoodid või sünniajad.  
Avaldusele lisaks esitatavad dokumendid:

 • täisealiste pereliikmete isikut tõendavad dokumendid (esmakordsel pöördumisel);
 • kuni 16-aastase ülalpeetavate laste sünnitunnistused või isikut tõendavad dokumendid (esmakordsel pöördumisel);
 • pensionitunnistus;
 • eluruumi kasutamise õigust tõendavad dokumendid (esmapöördumisel);
 • üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust tõendavad dokumendid;
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid;
 • töötutel Eesti Töötukassas arvelevõtmise tõend.

Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse sissetulekuna kõiki üksi elava inimese või perekonna tulusid, mis ei ole erandina seaduses välja toodud. Näiteks arvatakse sissetulekute hulka saadud töötasu, peretoetused (v.a kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus kahe lapsetoetuse määra ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus, muu sissetulek.

Toetuse arvestamisel ei võeta arvesse ühekordseid toetusi, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi (v.a puudega vanema toetus), riigi tagatisel antud õppelaenu, tööturuteenuste- ja toetuste seadusel alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajadusepõhist õppetoetust, vajaduspõhist peretoetust. 

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud:

 • tegelik eluaseme üür;
 • kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 • tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
 • tarbitud elektrienergia maksumus;
 • tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
 • tegelik olmejäätmete veotasu.

 

Toimetulekutoetuse maksmise aluseks olevad õigusaktid:

Toimetaja: ANU EISENSCHMIDT