Surma registreerimine

5.03.19

Surmi registreerivad maavalitsused ja valla- või linnavalitsused. Avalduse surma registreerimiseks võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele või maavalitsusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast.

Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul alates sellekohase avalduse saamisest.
Kui isik tunnistati surnuks kohtumääruse alusel, registreerib surma kohtu asukohajärgne maavalitsus.


Surm registreeritakse Eesti perekonnaseisuasutuses (vallavalitsuses), kui:
• isik sureb Eestis;
• välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis;
• välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus.
Kui surm on registreeritud välismaal, Eestis surma ei registreerita, kuid välisriigi surmadokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada maavalitsusele või Tallinna Perekonnaseisuasutusele.

Surma registreerimise avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surmakande tegemiseks tuleb perekonnaseisuasutusele esitada:

  • surma registreerimise avaldus (täidetakse kohapeal);
  • surnu isikut tõendav dokument;
  • arstlik surmateatis;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.

Kui surnu oli avaldaja andmetel abielus, siis sisestatakse enne surma registreerimist võimalusel abieludokument. Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka teisi surmaregistreerimiseks vajaminevaid dokumente.

Surmakande koostanud ametnik võtab ära surnu isikut tõendava(d) dokumendi (n. isikutunnistus, Eesti kodaniku pass, välismaalase pass, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus, pagulase reisidokument, varjupaigataotleja tunnistus). Eestis välja antud dokumendi edastab perekonnaseisuasutus Politsei- ja Piirivalveametile 1 kuu jooksul nende esitamisest arvates. Välisriigis kodaniku isikut tõendavad dokumendid edastatakse surnu kodakondsusriigi Eestis asuvale välisesindusele.

Võõrkeelsed dokumendid tuleb perekonnaseisuasutusele esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Surmakande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille'ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Avaldajal tuleb arvestada, et kui arstlikul surmateatisel on surnu kohta andmed puudulikud või loetamatud (nt puudub või on vale surmaaeg, surmakoht, isikukood, puuduvad või on loetamatud teatise koostaja andmed), mille tõttu isikut ei ole võimalik tuvastada, siis surmakannet ei tehta ja surmateatis tagastatakse avaldajale palvega pöörduda tagasi meditsiiniasutusse ja lasta dokument korrektselt vormistada.

Avaldajale väljastatakse surma registreerimise kohta surmatõend. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis ning surmatõendit ei väljastata.

Surmakande koostamine ja esmase tõendi väljaandmine on riigilõivuvaba. Korduva tõendi saamiseks tuleb pöördud Pärnu Maavalitsuse rahvastiku toimingute talituse poole ning selle eest tuleb tasuda riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Perekonnaseisuametnikud:
Kristi Tamson, sekretär-referent, tel 449 0135, e-post info@saarde.ee
Mari Treial, sekretär-arhivaar, tel 449 0163, e-post mari.treial@saarde.ee

Vastuvõtuajad:
E-R 9.00-12.00 13.00-16.00

Mare Kütt, Surju teeninduskeskuse sekretär-registripidaja, tel. 446 0842, e-post mare.kutt@saarde.ee

Vastuvõtuajad:
E-R 8.00-12.00

Õigusaktid

Surma registreerimise avalduse blankett

Toimetaja: ANU EISENSCHMIDT