22.05.19

Hääletamissedelite ülelugemine

Häältelugemiskomisjoni ülesandeid Euroopa Parlamendi valimistel täidab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla või linna valimiskomisjon.

Saarde valla valimiskomisjon

komisjoni esimees Külliki Kiiver, aseesimees Ave Kallo

komisjoni liikmed: Mare Kütt, Aime Vill, Ly Loorents, Juta Aasa

asendusliige: Aire Aldoja

Euroopa Parlamendi valimise hääletamissedelite ülelugemine toimub 27. mail 2019.a algusega kell 10.00 Saarde Vallavalitsuses Nõmme 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald. 

 
 

Euroopa Parlamendi valimised

16.-19.05.2019 toimub eelhääletamine maakonnakeskustes (Pärnu linn). Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
16.-22.05.2019 toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 16.mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22.mai kell 18.00.
Hääletada saab veebiaadressil www.valimised.ee.
 
20.-22.05.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00-20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas, kinnipidamis-kohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutustes korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.
 
26.05.2019 valimispäev. Kõik valimisjaoskonnad on avatud kell 9.00 – 20.00 ja hääletada saab vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.
 
Saarde Vallavalitsuse 18.12.2019 korraldusega nr 5 „Valimisjaoskondade moodustamine" on Saarde vallas moodustatud 4 valimisjaoskonda ja Saarde Vallavolikogu 17.04.2019 otsusega nr 23 on moodustatud 4 jaoskonnakomisjoni.
 
Valimisjaoskond nr 1 - Pärnu tn 73,  Kilingi-Nõmme linn (Kilingi-Nõmme klubi), telefon: 54110316
Jaoskonnakomisjoni esimees: Mari Treial
Komisjoni liikmed: Margus Ringas, Aarne Link, Martti Rooden, Raul Tammiste, Kristi Tamson, Ene Heil
Asendusliikmed: Piia Kajando, Ene Rist
Hääletada saavad Kilingi-Nõmme linna, Jäärja, Kalita, Leipste, Lodja, Marana, Saarde ja Sigaste külade elanikud.
Toimub eelhääletamine väljaspool  elukohajärgset valimisjaoskonda.
Hääletada saavad valijad, kelle andmed on Rahvastikuregistrisse kantud Saarde valla täpsusega.
 
Valimisjaoskond nr 2 -Valga mnt 21, Tihemetsa alevik (Tihemetsa spordikompleks), telefon: 5411 0317
Jaoskonnakomisjoni esimees: Mare Kurri
Komisjoni liikmed: Karli Männe, Rein Volt, Virge Kraav, Merike Maidle, Evald Tamsalu
Asendusliikmed: Leili Sarapik, Tatjana Kasela
Hääletada saavad Tihemetsa aleviku, Kanaküla, Väljaküla, Allikukivi, Kamali, Kärsu, Mustla, Oissaare ja Tõlla külade  elanikud. 
 
Valimisjaoskond nr 3 - Pärna tee 5,  Tali küla (Tali Seltsimaja), telefon: 5411 0318
Jaoskonnakomisjoni esimees: Anne Parts
Komisjoni liikmed: Astrid Jõgiste, Helve Kaljuste, Piret Meerents, Rail Pärni
Asendusliikmed: Signe Post, Sirje Laasma
Hääletada saavad Laiksaare, Lanksaare, Marina, Pihke, Reinu, Tali, Tuuliku, Veelikse ja Viisireiu külade elanikud.
 
Valimisjaoskond nr 4 -  Sireli, Surju küla (Surju Rahvamaja), telefon: 5411 0319
Jaoskonnakomisjoni esimees: Elve Tilk
Komisjoni liikmed: Heli Linn, Evi Kukk, Tiit Kukk, Andrus Lillemaa, Vaike Nõmmiste, Tiiu Pukk
Asendusliikmed: Niina Lillemets, Pille Valgepea
Hääletada saavad Jaamaküla, Ristiküla, Rabaküla, Surju, Ilvese, Kalda, Kikepera, Kõveri, Lähkma, Metsaääre ja Saunametsa külade elanikud. 
 
Valimisjaoskond korraldab lisaks eelhääletamisele eelhääletamise päevadel valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist.
 
Kodus saab hääletada valimispäeval, 26.mail. Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 26.mail kl 14.00. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit, kodus hääletamise põhjust (nt. terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine).
Kodus hääletamise taotluse võib esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni.
Valimisjaoskonda minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba).
Informatsiooni valimiste kohta saab valimiste veebilehelt www.valimised.ee, e-posti aadressilt info@valimised.ee ja infotelefonilt 631 6633.

 

Valimistoimingud ja tähtajad 2019. a Euroopa Parlamendi valimistel

Kuupäev

Tähtaeg

Toiming

Hiljemalt 25.02.2019

Vähemalt 3 kuud enne valimispäeva

Vabariigi President kuulutab valimised välja.

Hiljemalt 17.03.2019

Hiljemalt 70. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium korraldab teatise koostamise ja saatmise Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanikule, kellel on õigus hääletamisest osa võtta.

27.03.2019

60. päeval enne valimispäeva

Algab kandidaatide registreerimiseks esitamine. Erakond või üksikkandidaat kannab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjoni.

Hiljemalt 27.03.2019

Hiljemalt 60. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium saadab välisriigis alaliselt elavatele valijatele ja rahvastikuregistri andmete alusel ajutiselt välisriigis viibivatele valijatele elektroonilise valijakaardi, kes on esitanud sellekohase tellimuse Eesti teabevärava kaudu.

Hiljemalt 6.04.2019

Hiljemalt 50. päeval enne valimispäeva

Valla- või linnavalitsus määrab määrusega kindlaks valimisjaoskonnad.

6.04.2019

50. päeval enne valimispäeva

Lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine (kell 18.00).

Hiljemalt 13.04.2019

Hiljemalt 43. päeval enne valimispäeva

Lõpeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides (kell 18.00).

Hiljemalt 16.04.2019

Hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.

Hiljemalt 16.04.2019

Hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva

Valimistel osalev erakond esitab valla- või linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.

17.04.2019

Alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast

Algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Hiljemalt 19.04.2019, juhul kui kandidaadid registreeritakse 16.04.2019

3 päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist

Kandidaat võib esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Hiljemalt 26.04.2019

Hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva

Välisesindusele peab olema laekunud kirja teel hääletamise taotlus. Välisesindus saadab esimesel võimalusel valijale valimisdokumendid.

Hiljemalt 26.04.2019

Hiljemalt 30. päeval enne valimispäeva

Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanik, kes soovib hääletamisest osa võtta esitab rahvastikuregistri vastutavale töötlejale taotluse valijate nimekirja kandmiseks.

26.04.2019

30. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium koostab valijate nimekirjad. Elukoha ja viibimiskoha aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Hiljemalt 6.05.2019

Hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva

Siseministeerium saadab valijale valijakaardi.

Hiljemalt 6.05.2019

Hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva

Valla- või linnavolikogu nimetab oma otsusega jaoskonnakomisjoni esimehe ja vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni. 

11.05.2019

15. päeval enne valimispäeva

Valija, kes 15. päeval enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega valla- või linnasekretäri poole.

11.-16.05.2019

15. kuni 10. päeval enne valimispäeva

Vähemalt kahel päeval toimub hääletamine välisesinduses.

16.-19.05.2019

10. kuni 7. päevani enne valimispäeva

Toimub eelhääletamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

16.-22.05.2019

10. kuni 4. päevani enne valimispäeva

Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 16. mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. mai kell 18.00.

Hiljemalt 19.05.2019

Hiljemalt 7. päevaks enne valimispäeva

Siseministeerium korraldab valijate nimekirjade jaoskonnakomisjonidele kättetoimetamise.

20.-22.05.2019

6. kuni 4. päeval enne valimispäeva

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

26.05.2019

Valimispäev

Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

Häälte lugemist alustatakse pärast hääletamise lõppemist Eestis. Varasemalt kell 20.00 alustab Tallinna linna häältelugemiskomisjon alaliselt välisriigis elavate valijate häälte lugemist. Pärast kella 20.00 teeb riigi valimisteenistus kindlaks elektroonilise hääletamise tulemused. Hääletamistulemusi ei või avaldada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

15.06.2019

Hiljemalt 20. päeval pärast valimispäeva

Vabariigi Valimiskomisjon registreerib valitud Euroopa Parlamendi liikmed ja asendusliikmed.

Hiljemalt 27.06.2019

Ühe kuu jooksul arvates valimispäevast

Erakond ja üksikkandidaat esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ühe kuu jooksul, arvates valimispäevast, valimiskampaania aruande.

 

Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER