Välireklaami paigaldamine

8.02.18

Välireklaami paigaldamine Saarde valla haldusterritooriumile on lubatud Saarde Vallavalitsuse poolt väljastatud reklaami paigaldusloa alusel.

Paigaldusloa taotlemine

Reklaami paigaldamiseks tuleb reklaami avalikustajal esitada Saarde Vallavalitsusele vormikohase taotluse millele lisatakse:

  •  reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  •  territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaamikandja asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;
  • reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või volitatud isiku kirjalik nõusolek, kaasomandi puhul kaasomanike või nende esindaja kooskõlastus;
  • tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek reklaami paigaldamise kohta tee kaitsevööndisse;
  • tehnovõrgu valdaja kooskõlastus reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  •  Muinsuskaitseameti kooskõlastus reklaami paigaldamiseks muinsuskaitsealale, kinnismälestisele või nende kaitsevööndisse.

Välireklaami paigaldusloa taotluse võib Saarde Vallavalitsusele esitada posti teel (Nõmme 22, Kilingi-Nõmme 86304) või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@saarde.ee.

Saarde Vallavalitsus väljastab välireklaami paigaldusloa hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates koos nõuetekohaste lisadega esitatud taotluse registreerimisest. Paigaldusluba väljastatakse kuni 3 aastaks.

Saarde valla haldusterritooriumile paigaldatud välireklaam kuulub maksustamisele. Maksumäär reklaampinna 1 m2 eest on 5 eurot kuus.

 

Õigusaktid

Blanketid

  • Välireklaami paigaldusloa taotlus .pdf   .rtf
  • Reklaamimaksu deklaratsioon .pdf   .rtf