Lumelükkamine

23.11.20

Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel teedel (valla teed), tänavatel, avalikult kasutatavates parklates,  erateedel, millistele on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud ja hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt valla elanikud.

Talihooldustööde teostamisel lähtutakse majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded" peatükist 4 „Talihooldus" ja määruse lisadest 6, 7, 8 ja 9. Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume ja lörtsi korral, kui lumekihi paksus ületab 5 cm. Lume ja lörtsikihi paksust arvestatakse kinni sõidetud lumekihi pinnast.

Teedel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe tunni jooksul. Hooldustsükli aeg on tähtaeg, mille lõpuks peavad talvised tee seisundinõuded täidetud olema. Hooldustsükli üle peab arvestust vallavalitsus, tavapäraselt on hooldetsükli aeg 24 tundi. Raskete ilmaolude korral hooldetsükli aeg võib pikeneda.

Tööpäevadel teostatakse lumetõrje eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse õpilasliinide toimimiseks ja sõiduautode liiklemiseks vastavalt sõidugraafikule kuid mitte hiljem kui kell 6.45 hommikul. Valla hallatavate asutuste ümbrused tuleb lumest vabastada iga tööpäeva hommikul hiljemalt hommikul kella 07.45 ning avalikult kasutatavad teed hiljemalt kell 08.00.

Eratee omanikult eeldame, et teeservad ja kraavid on tähistatud nii, et pimedal ajal ja lumepaksusest hoolimata on asukoht määratav, tee kõrval on koht, kuhu lund lükata, teele kaarduvad puude oksad on eemaldatud, tee laius ja kurvikõverad võimaldavad lumetehnika liikumist. Teeservad peaks olema takistustest (ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kaevude kaaned, kivid, kiviparkett jms) puhastatud või tähistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja sõltumata lumekihi paksusest. Lumetõrjet ei teostata õuealal.

Vallavalitsuse esindajaks lumetõrjetööde täitmise korraldamisel on haldusnõunik Martti Rooden tel.5349 4259, martti.rooden@saarde.ee.

Valla territoorium on jagatud tööpiirkondadeks. Riigihanke „Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2020/2021 talveperioodil" tulemusel on lumetõrjetööde teostajad piirkonniti järgmised:

 • Kalita-Jäärja - AS Zebra, kontaktisik Alvar Pärtel, tel 504 2411
 • Lodja-Sigaste - OÜ Tihemetsa Puit, Arvi Suur, tel 566 442 78
 • Kanaküla-Kamali – Keratalu, FIE Ülo Vahula, tel 525 9867
 • Kärsu-Tõlla – Olio Projekti OÜ kontaktisik, Alar Oks, tel 501 3325
 • Tali-Veelikse – AS Zebra kontaktisik Alvar Pärtel, tel 504 2411
 • Ilvese-Surju – OÜ Surju PM kontaktisik Hannes Isand, tel. 522 9948
 • Jaamaküla-Lähkma-Saunametsa – OÜ Surju PM kontaktisik Hannes Isand, tel. 522 9948
 • Metsaääre-Rabaküla – OÜ Surju PM kontaktisik Hannes Isand, tel. 522 9948
 • Kikepera – Kikepera talu, FIE Urmas Kosenkranius, tel 505 1118
 • Kalda – Ristiküla – Kõveri – Arne Tilk Sillamaa talu, kontaktisik Arne Tilk, tel 5398 8034
 • Kilingi-Nõmme linna ja Tihemetsa aleviku teedel ja tänavatel teostab lumetõrjetöid Osaühing Saarde Kommunaal, kontaktisik Raul Tammiste, tel 56 987 170

Lumetõrjetöid puudutavate küsimuste korral on mõistlik võtta ühendust just eelpool nimetatud kontaktisikutega, nii saab probleemile kõige kiirema lahenduse.

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS