Kontaktid ja vastuvõtuajad:

Saarde Vallavalitsus
Kilingi-Nõmme
Nõmme 22

E - R 09.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Ametikoht Nimi Telefon E-post
Lastekaitsespetsialist Merike Maidle 449 0132 merike.maidle@saarde.ee

 

 Lastekaitse töö eesmärgiks on lapse heaolu tagamine. Oluline on võimaldada lapsele arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, psüühilised, tervislikud, psühholoogilised, sotsiaalsed, kognitiivsed, emotsionaalsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadusel on rahuldatud.
 

2016. aastal jõustus uus lastekaitseseadus, mille eesmärk on lapse õiguste ja heaolu igakülgne arendamine. Lastekaitseseadusega loodi Sotsiaalkindlustusameti juurde üksus, kes toetab kohalikke omavalitsusi arengutegevustes ja üksikjuhtumite lahendamisel.

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks.

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Abivajavast või hädaohus olevast lapsest teavitamine

Igaüks peab viivitamatult teatama abivajavast või hädaohus olevast lapsest.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116111.

Lasteabitelefon 116111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Kui lapse turvalisuse huvides on vaja kiiret ja kohest sekkumist, tehakse koostööd politsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna lastekaitsetöötajaga. Telefon töötab 24/7, helistamine on tasuta, helistamine on anonüümne, kõned salvestatakse, e-post - info@lasteabi.ee.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Kadunud laste telefoni 116000 teenus käivitus Eestis 2011. aasta algusest Sotsiaalministeeriumi rahastamisel. Kadunud laste telefoni eesmärk on anda esmased juhiseid situatsioonis käitumiseks, vajadusel pakuvad kriisinõustamist ning emotsionaalset tuge nii täiskasvanutele, kelle lapsed on kaduma läinud, kui ka noortele, kes on kodunt ära jooksnud või kes on eksinud. Telefon töötab 24/7 ja on kõigile helistajatele tasuta.

Rohkem infot:

Abivajavast lapsest teavitamise ja andmekaitse juhend:

Mida teha, kui kahtlustate või teate, et last on väärkoheldud: