29.08.19

Saarde vallavolikogu 15.mai 2019.a määrusega nr 9 kehtestati „Saarde valla heakorrakonkursi juhend".

Heakorra- ja kaunimate kodude konkursi eesmärgiks Saarde vallas on heakorrataseme tõstmine, kodukaunistamise tava propageerimine, valla üldilme parandamine ja maaelu väärtustamine. Konkurss viiakse läbi üks kord aastas Saarde Vallavalitsuse korraldamisel.

Kandidaate võivad konkursile esitada üksikisikud, mittetulundusühingud, külaseltsid, asutused ja ettevõtted. Hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni, kes külastab kõiki konkursile esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult.

Tulenevalt eeltoodust viiakse läbi 2019. a heakorra- ja kaunimate kodude konkurss.

Kandidaatide esitamise tähtaeg vallakantseleile – allkirjastatult elektronkirjaga või paberkandjal - on 15. juuni. Vastava paberblanketi saab vallavalitsusest või välja trükkida ülaltoodud failist. Elektrooniliselt saab digiallkirjastatud vormi saata info@saarde.ee

Konkurss toimub järgmistes kategooriates:

 1) eramud tiheasustuses;
 2) maakodud;
 3) kortermajad;
 4) sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja spordiobjektid;
 5) äri- ja tootmisobjektid.

Kandidaadi kohta peavad olema esitatud järgmised andmed (vorm lisatud):

 1) kinnistu nimi ja aadress;
 2) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed;
 3) omaniku nõusolek kinnistu ülevaatuseks hindamiskomisjoni poolt;
 4) lühike põhjendus kandidaadi konkursile esitamiseks.

Hindamisel võetakse arvesse mitmeid aspekte ja asjaolusid.

 1) kinnistu üldine heakord ja kujundus;

 2) hoone(te) ja väikevormide sobivus ümbritsevasse keskkonda;
 3) haljastus, muru, lilled, ilupuud ja -põõsad, viljapuud, hekid ning nende hooldus;
 4) koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine haljastuses;
 5)dekoratiivelemendid (skulptuurid, välikaminad, sepised, kiviaiad, lehtlad, aiamööbel, veesilmad);
 6) hoone(te) välisilme, lipumasti või lipu kinnituse olemasolu;
 7) piirded, väravad, viidad, sildid, välisvalgustus, prügikonteinerid;
 8) logo ja reklaam, parklad, kõnniteed, mängu- ja spordiväljakud;
 9)hinnatakse stiilsust, originaalsust ja leidlikkust.

 

Hindamiskomisjon külastab konkursile esitatud kinnistuid kooskõlastatult omanikega ajavahemikul 15. juuni kuni 15. august.

Hindamiskomisjon vormistab ülevaatuse tulemused protokollina ja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks. Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata. Komisjonil on ka õigus teha vallavalitsusele ettepanekuid eriauhindade määramiseks.

Konkursi võitjaid ja osalejaid autasustatakse vallale olulisel tähtpäeval järgmiselt:
1) iga kategooria võitja – aasta võitja tunnustahvel ja vallavalitsuse tänukiri;
2) iga kategooria II ja III koht – vallavalitsuse tänukiri ja meene;
3) teised konkursil osalejad – vallavalitsuse tänukiri.

Kuna Saarde on ääretult suur vald, siis eeldab kaunite kodude ja kõigi muudegi korras ja kiiduväärt objektide teadasaamine heade inimeste, asutuste, seltside ja ettevõtete aktiivsust kandidaatide esitamisel. Eriti tore oleks, kui linn ja muud asulad oma ärksate seltside kaudu ise oma parimad välja pakuksid!

 

Heakorrakonkursi tulemused:

Saarde Vallavalitsuse 05.08.2019 korraldus nr 283 "Heakorrakonkursi tulemuste kinnitamine"/

Toimetaja: SIGNE LAAGUS