Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine 2018.a.

20.02.19

Saarde Vallavalitsus võttis 11. septembril 2018 vastu korralduse nr 307, millega rahuldati abikõlblike projektide rahastamine juuresoleva korraldusel märgitud taotlejate poolt hajaasustuse programmi vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotlused kogusummas 194 546,75 eurot sh riigipoolne toetus 59 194,00 eurot, kohaliku omavalitsuse poolne toetus 59 195,32 eurot ja omafinantseeringu summa 76 157,43 eurot, sh tingimuslikult, kus sõltuvalt projekti tegevustest on nõutav ja väljastatakse taotlejale toetuslepingu sõlmimise eeldusena ehitusluba puurkaevu rahastamiseks, taotlejal tuleb esitada ehitusteatis ehitise püstitamiseks või taotlejal tuleb esitada notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks või kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord.

 

Hajaasustuse programmi 2018.aasta taotlusvoor avati 9.aprillil

18.05.18
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 9.aprillist kuni 11.juunini 2018.
 
Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.
 
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
 
Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:
  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Programmi tingimused:
  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019
Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 EUR, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.
 
Taotlemine
Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 11.06.2018 allkirjastatuna paberil või digitaalselt Saarde Vallavalitsusele:
Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda:
 
Lisainformatsioon: 
Saarde Vallavalitsus: abivallavanem Martti Rooden, telefon 449 0139, 5349 4259, 
 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS): Tiina Loorand, telefon 627 9402, e-post tiina.loorand@eas.ee