Hajaasustuse programm

4.06.21

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2021

Saarde Vallavalitsus on vastu võtnud 02.06.2021 korralduse nr 195 " Hajaasustuse programmi vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotluste rahuldamine ja abikõlblike projektide rahastamine".

 

Väljavõte 02.06.2021 korraldusest nr 195

 

Riigihalduse ministri 11.01.2021. a käskkirjaga nr 4 kinnitati hajaasustuse programmi 2021. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 01. veebruar 2021. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 01. aprill 2021. a.

Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

 

Toetuse andmise põhimõtted

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.

Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetust võib anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2022.

 

Toetatavate tegevuste prioriteetsus ja eelistatud sihtrühmad:

Saarde Vallavalitsus on 06. jaanuari 2021. a korraldusega nr 5 määranud 2021. a taotlusvooru toetatavate valdkondade prioriteetsuse alljärgnevalt:

1. veevarustussüsteemid;

2. kanalisatsioonisüsteemid;

3. juurdepääsuteed.

Eelistatud sihtrühmadeks 2021. a taotlusvoorus on määratud leibkonnad, mille koosseisus on kuni 21-aastased liikmed ning leibkonnad, mille koosseisus on puudega isikud.

 

Taotlemine

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi saab Saarde Vallavalitsusele esitada alates 01. veebruarist 2021. a kuni 01. aprillini 2021. a, kas digiallkirjastatult e-posti aadressile info@saarde.ee või allkirjastatuna paberil aadressile Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnu maakond.

 

Taotlusvorm, lisadokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel.

 

2021. a hajaasustuse programmi taotluste vormid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

 

Lisainformatsioon:

Kaie Sakala tel 449 0134, 5307 0296, kaie.sakala@saarde.ee

Andrus Lillemaa tel 446 0819, 526 6795, andrus.lillemaa@saarde.ee

 

 

 

 

Varasemate aastate dokumendid: