Hajaasustuse programm

31.07.20

Saarde Vallavalitsuse 30.06.2020 korraldus nr 244 "Hajaasustuse programmi vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotluste rahuldamine ja abikõlbulike projektide rahastamine"

 

 

Riigihalduse ministri 22.01.2020. a käskkirjaga nr 7 kinnitati hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruar 2020. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprill 2020. a.

Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetuse taotlejale esitatavad nõuded:

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Toetuse andmise põhimõtted

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.

Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetust võib anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2021.

 

Toetatavate tegevuste prioriteetsus ja eelistatud sihtrühmad:

Saarde Vallavalitsus on 14. jaanuari 2020. a korraldusega nr 23 määranud 2020. a taotlusvooru toetatavate valdkondade prioriteetsuse alljärgnevalt:

1. veevarustussüsteemid;

2. kanalisatsioonisüsteemid;

3. juurdepääsuteed;

4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Eelistatud sihtrühmadeks 2020. a taotlusvoorus on määratud leibkonnad, mille koosseisus on kuni 18-aastased liikmed ning leibkonnad, mille koosseisus on liikumispuudega isikud.

 

Taotlemine

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi saab Saarde Vallavalitsusele esitada alates 17. veebruarist 2020. a kuni 17. aprillini 2020. a, kas digiallkirjastatult e-posti aadressile info@saarde.ee või allkirjastatuna paberil aadressile Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnu maakond.

 

Taotlusvorm, lisadokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel.

 

2020. a hajaasustuse programmi taotluste vormid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Lisainformatsioon:
Kaie Sakala tel 449 0134, 5307 0296, kaie.sakala@saarde.ee
Andrus Lillemaa tel 446 0819, 526 6795, andrus.lillemaa@saarde.ee

 

 

 

Varasemate aastate dokumendid: