« Tagasi

Saarde Vallavolikogu istung

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 43 lõike 4 alusel volikogu esimees või tema asendaja kutsub volikogu kokku vähemalt neljandiku volikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks. Istungi toimumise aja määrab volikogu esimees või tema asendaja, arvestades valla põhimääruses sätestatut, kuid mitte hilisemaks kui üks kuu.

Saarde valla põhimääruse § 21 lõike 3 alusel volikogu istung kutsutakse kokku, kui seda taotleb vähemalt neljandik volikogu koosseisust. Volikogu liikmed Avo Tursk, Peep Paimre, Andres Annast, Ülo Liblik, Kalle Song, Margus Kukk, Janek Ilves ja Heli Juhkamsoo esitasid 17. juunil 2020. a ettepaneku kutsuda kokku volikogu istung 03. juulil 2020. a eesmärgiga võtta päevakorda määruse eelnõu „Saarde valla 2020. a lisaeelarve" I ja II lugemine.

Saarde valla põhimääruse § 21 lõike 3 alusel määrab istungi toimumise aja volikogu esimees, esimehe äraolekul tema asendaja ning istung tuleb kokku kutsuda vähemalt kahe nädala jooksul ettepaneku saamisest arvates.

 

Lähtudes eeltoodust ja Saarde valla põhimääruse § 21 lõigetest 1, 3 ja 5 toimub volikogu istung kolmapäeval, 01. juulil 2020. a algusega kell 10.00 Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskuses aadressil Valga mnt 21, Tihemetsa alevik, Saarde vald.

Eelnõud on kättesaadavad istungite päevakordade alt.