« Tagasi

SAARDE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi abivallavanema vaba ametikoha täitmiseks

Ametikoha eesmärk ja vastutusvaldkond:

Vallavalitsuse töö korraldamine järgmistes tegevusvaldkondades: keskkond, jäätmekäitlus, heakord, transport ja liikluskorraldus, teede remondi ja –hoiu planeerimine, tänavavalgustus, maakorraldus, ehitusalane tegevus, planeerimine, energeetika, ühisveevärk ja –kanalisatsioon, vallavara jooksev haldamine.

Tööülesanded:

  • töötab välja valla haldusvaldkonna arengusuunad ja koordineerib nende elluviimist;
  • koordineerib vallavalitsuse haldusala tööd ning tagab haldusalas teenistuskohustuste täitmise;
  • koordineerib valla investeeringuprojektide elluviimist, töökeskkonna arendamist, haldusala valdkondade arengukavade väljatöötamist ning osaleb nende elluviimises; teeb ettepanekuid volikogu ja vallavalitsuse õigusaktide vastavusse viimiseks kehtiva seadusandlusega ja koostab vastavad eelnõud;
  • valmistab ette haldusala eelarveprojekti koostöös haldusala teenistujatega ning jälgib eelarve täitmist;
  • kujundab vallavalitsuse infotehnoloogiaalase strateegia ja kavandab tegevused infosüsteemide turvalisuse ja andmete säilimise tagamiseks.

 

Nõuded kandidaadile:

  • kõrgharidus ja sellele lisanduv ametialane enesetäiendamine;
  • riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud institutsioonid, kohalik omavalitsus), kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide, kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ja oma teenistusülesannetega seonduvate seaduste ja nende alusel antud õigusaktide ning  asjaajamisele ning menetlusele kehtestatud reeglite tundmine;
  • eesti keel kõnes ja kirjas väga heal tasemel; inglise ja/või vene keel suhtlustasemel;
  • B-kategooria juhilubade olemasolu;
  • kohanemisvõime, hea pingetaluvus, koostööst huvitatud; laia silmaringiga; loominguline, väga hea suhtlemisoskusega,  tolerantne, iseseisev ja enesekindel  ning algatus- ja organiseerimisvõimeline.

Tööle asumise aeg: 02.01.2020.

Kontaktisik on vallavanem Eiko Tammist, e-posti aadress eiko.tammist@saarde.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri, kaaskiri, haridust tõendav dokument.

Dokumendid esitada hiljemalt 13.12.2019 Saarde Vallavalitsusele aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnu maakond, 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee.

 

Lisainfo telefonil 449 0135 või 566 9731.