« Tagasi

Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneeringute aladel P14, P15, P16 ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

Seoses eriolukorraga riigis jääb 18. märtsil 2020 kell 17:00 Kilingi-Nõmme klubis toimuma pidanud detailplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu ära !

 

Saarde Vallavalitsus teatab, et Saarde Vallavolikogu 22.01.2020 otsustega nr 1, 2 ja 3 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule ja avalikule arutelule Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneeringud aladel P14, P15, P16 ja keskkonnamõju hindamise aruanne.

Detailplaneeringute eesmärgiks on rajada tuulikupargid Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus elektrituulikute rajamiseks sobivateks arendusaladeks loetud arendusaladel P14, P15 ja P16.

Planeeringuala P14 pindalaga ca 13 ha hõlmab Saarde vallas Kamali külas kolme maaüksust: Kurmi-Merdi (71101:002:0032), Kurmi-Hansu (71101:004:0144) ja Tihemetsa metskond 5 (71101:001:0379). Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus planeeringualale kolme elektrituuliku püstitamiseks.

Planeeringuala P15 pindalaga ca 10,3 ha hõlmab Saarde vallas Kamali külas kahte maaüksust: Kera (71101:004:0067) ja Laane (71101:004:0038). Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus planeeringualale kahe elektrituuliku püstitamiseks. 

Planeeringuala P16 pindalaga ca 36 ha hõlmab Saarde vallas Tõlla külas nelja maaüksust: Noore-Neitsi (71101:005:0028), Neitsipõllu (71101:005:0061), Heiniku (71101:001:0246) ja Vana-Neitsi (71101:005:0020). Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus planeeringualale nelja elektrituuliku püstitamiseks. 

Käesoleval ajal asuvad planeeringualad maatulundusmaa sihtotstarbega maal, kus ei asu elumajasid ega toimu muud arendustegevust. Detailplaneeringutega antakse ehitusõigus planeeringualadele elektrituulikute püstitamiseks ning tuulikute teenindamiseks vajaliku taristu rajamiseks. Ühe tuuliku maksimumvõimsuseks on kavandatud 5 MW.

Detailplaneeringutega kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju väljaselgitamiseks on viidud läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruande kohaselt kaasnevad kavandatava tegevusega müra ning varjutamine, mis modelleerimise kohaselt ei ületa õigusaktides sätestatud sihtväärtusi ega ole ülemäära koormavad. Planeeringualade P15 ja P16 lähedal on teadaolevalt väike-konnakotka püsielupaigad, samuti on kõikidel planeeringualadel leitud vähesel määral nahkhiiri. Võimalike negatiivsete mõjude vähendamiseks looduslikule mitmekesisusele on planeeringualadel P15 ja P16 vähendatud tuulikute arvu võrreldes esialgu kavandatuga ning sätestatud arendajale seirekohustused.     

Detailplaneeringute ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 11. veebruarist 2020 – 12. märtsini 2020. Nimetatud ajavahemikul on võimalik tutvuda detailplaneeringute materjalidega paberkandjal Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme. Elektrooniliselt on dokumendid kättesaadavad Saarde valla kodulehel: https://saarde.kovtp.ee/tuuleenergeetika.

Detailplaneeringute ja KSH aruande kohta on igaühel õigus esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 12. märtsini 2020 Saarde Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme, 86304, Saarde vald, või e-postile info@saarde.ee.

Detailplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 18. märtsil 2020 kell 17:00 Kilingi-Nõmme klubis aadressil Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme. Avalik arutelu toimub samaaegselt ühe koosolekuna Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneeringute aladel P14, P15, P16 osas.

Detailplaneeringute algataja ning kehtestaja on Saarde Vallavolikogu ning detailplaneeringute koostamise korraldaja Saarde Vallavalitsus (Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme, 86304 Pärnu maakond); kontaktisik Martti Rooden (e-post: martti.rooden@saarde.ee, tel 44 90139).

Detailplaneeringute ja KSH aruande koostaja on Hendrikson & KO OÜ (Raekoja plats 8, 51004 Tartu); detailplaneeringu koostaja kontaktisik on Merlin Kalle (tel 502 5549), KSH aruande koostaja kontaktisik on Riin Kutsar (tel 526 9962).

Arendaja on Tuulepealne Maa OÜ (Puisniidu 41-8, Tiskre küla, 76916 Harku vald) kontaktisik Sven Aasa (e-post: sven.aasa@gmail.com).