« Tagasi

Rail Baltic Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu võimalike asukohavariantide aruande eelnõu avaliku väljapaneku teade

Rahandusministeerium teatab, et Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" uuendamise võimalike asukohavariantide aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 05.07.2021 - 09.08.2021. Materjalid tehakse kättesaadavaks Rahandusministeeriumi kodulehel ning paberkandjal omavalitsustes 5. juulil.

Rail Balticu raudtee trassi koridori Pärnu maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 12.04.2012. a korraldusega nr 173. Planeeringu koostamise eesmärgiks on Rail Baltic raudteeliini trassi koridori asukoha määramine, et luua ühendus Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel. Samaaegselt koostati maakonnaplaneeringud ka Harju ja Rapla maakondades.

Riigikohtu 19.05.2020 otsusega kohtuasjas nr 3-18-529  tühistas kohus riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 „Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" kehtestamine" kehtestatud maakonnaplaneeringu Rail Baltic raudtee trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas ehk planeeringualal, mis paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna ning Saarde ja Häädemeeste valdade territooriumidel. Riigihalduse minister otsustas uuendada vastavas tühistatud trassilõikude piirkonnas vana planeerimismenetluse alates planeeringu eskiislahenduse ja KSH aruande eelnõu koostamisest.

Valminud on tühistatud trassilõigu osas täiendavate trassialternatiivide võrdlustulemuste aruande eelnõu. Võrdlustulemuste aruanne annab selgituse trassikoridoride võrdlemise alustest, koondülevaate võrdlustulemustest võrdlusgruppide lõikes ning võrdlustulemuste alusel kujunenud soovituse eelistatud trassikoridori kulgemise osas. Tegemist on maakonnaplaneeringu uuendamise esimese etapiga. Pärast koostööd avalikkuse ja ametiasutustega võrdlustulemuste osas ning nende täiendamist koostatakse planeeringulahendus eelistatud trassikoridorile. Paralleelselt planeeringu koostamisega viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Trassialternatiivide võrdlustulemuste aruande eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/ruumiline-planeerimine/maakonnaplaneeringud ja paberkandjal avaliku väljapaneku toimumise ajal tööpäevadel:

  • Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla)
  • Häädemeeste teenuskeskuses (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik)
  • Saarde Vallavalitsuses (Nõmme 22, Kilingi-Nõmme)
  • Surju teeninduskeskuses (Valla, Surju küla)
  • Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, Pärnu)

Avalikul väljapanekul olevate materjalide tutvustamiseks korraldab Rahandusministeerium 8. juulil kell 16.00-18.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (Pargi tee 1, Uulu küla) arutelu, kus selgitatakse, mis on avalikul väljapanekul olevate dokumentide eesmärk, milline on nende koostamise protsess olnud seni ja mis saab edasi. Pärast esialgseid avalikke arutelusid on võimalik veel üles jäänud arvamused ja ettepanekud esitada Rahandusministeeriumile kirjalikult.

Trassialternatiivide võrdlustulemuste aruande eelnõu kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 9. augustini 2021 (k.a.) aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn või e-posti teel: info@rahandusministeerium.ee.

Võrdlustulemuste aruande eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud, kus tutvustatakse ja arutatakse väljapaneku käigus laekunud ettepanekuid ja küsimusi, toimuvad:

  • 7. septembril kell 17.00 – 20.00 Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3, Pärnu)
  • 9. septembril kell 17.00 – 20.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme)
  • 11. septembril kell 13.00 – 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (Pargi tee 1, Uulu küla)

 

Lisainfo:

Siim Orav

riigi eriplaneeringute koostamise nõunik

tel: 611 3233

e-post: siim.orav@fin.ee