« Tagasi

Pärnumaa Kutsehariduskeskus avas vastuvõtu uuele kutsevaliku õppekavale

Mis on kutsevaliku õppekava?

Kutsevaliku õpe on kutseõppeks ettevalmistav õpe. Õppetöö käigus omandatakse erialased algteadmised ning valmisolek õpingute jätkamiseks ja tööturule siirdumiseks.

Kellele kutsevaliku õppekava sobib?

Noortele, kes:

• ei ole erialavalikus kindlad või kes ei tea, mida elus edasi teha;

• vajavad õppimisel tõhusat tuge;

• on katkestanud üldharidus- või kutsekooli, ei tööta ning ei õpi;

• on sisserännanud ja/või puuduliku eesti keele oskusega jt.

• on 17-aastased või vanemad isikud, kel puudub põhiharidus.

Milline on õppetöö?

Õpe toimub kooli koostatud õppekava alusel. 1/3 õppekavast moodustavad põhiõpingud ja 2/3 õppekavast valikõpingutest. Õppetöö toimub päevasel ajal, praktiline töö toimub kooli praktikabaasides.

Kuidas on kutsevaliku õpe õppijale kasulik?

Õppe eesmärk on toetada noore valmidust kutseõpingute jätkamisel või tööle asumisel. Õppe läbimisel oskavad noored valida teadlikumalt sobivat eriala või asuda tööle. Õpingud lõpetanud õpilasele väljastatakse kooli lõputunnistus kutsevaliku õppekava läbimise kohta.

Kutsevaliku õppe rakendamise põhimõtted on:

• iga õppija individuaalsusest lähtumine(nt motivatsioon, võimed, oskused, eelnev õpi- või töökogemus jne) ning arenguvajadusest;

• individuaalse õpitee kujundamine;

• õppetöö sisu kavandamisse õppija kaasamine;

• õppija arengu pidev tagasisidestamine;

• õppetööga toimetulekut ja õppija arengut toetavate ja tema vajadustest lähtuvate tugiteenuste võimaldamine kogu õppeprotsessi vältel (sisseastumisel, õppimise ja üleminekute ajal).

Kuidas asuda õppima?

• Õppetöö algus ja lõpp: 4.01.2021-4.07.2021;

• Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad;

• Kandideerimine e-vastuvõtu keskkonnas: https://ois.hariduskeskus.ee/veebivormid/e-vastuvott (kandideerimine kestab 22.10-10.12.2020);

• Rohkem infot õppekava kohta: https://www.hariduskeskus.ee/index.php/sisseastujale-pea-2/erialavalik/kutsekeskharidusope-4/1010-kutse

• Lisainformatsioon: Kersti Karu (õppe- ja karjäärinõustaja) kersti.karu@hariduskeskus.ee, tel 445 9465, 5694 6570.