« Tagasi

Pärnu Maavalitsus teatab uue Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest

Maakonnaplaneeringu eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine aastani 2030 arvestades piirkondlikke eripärasid. Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. Pärnu Maavanem algatas 29.07.2013 korraldusega nr 399 planeeringu KSH.

Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik tutvuda 31.05.2014-16.06.2014 tööajal Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia 2, Pärnu) ja elektroonselt Pärnu Maavalitsuse veebilehel: http://parnu.maavalitsus.ee/et/koostatav-parnu-maakonna-planeering

Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine ja KSH programmi avalik arutelu toimub 17.06.2014 algusega kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis.

Planeeringu koostaja ning KSH läbiviimise korraldaja on Pärnu Maavalitsus (kontaktisik Tiiu Pärn, 447 9761, tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee).

KSH koostaja on Kobras AS (kontaktisik Gerli Kull, 730 0310, gerli@kobras.ee). Maakonnaplaneeringu kehtestajaks on Pärnu Maavanem.

Planeeringuga ei kavandata tegevusi, millega võiks kaasneda oluline negatiivne piiriülene mõju mõnele naaberriigile.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 16. juunini 2014 Pärnu Maavalitsuse aadressil Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või e-post aadressil info@parnu.maavalitsus.ee.