« Tagasi

Koolitus ettevõtjatele "Väikeettevõtete ökoloogilise jalajälje vähendamine"

Väikeettevõtetel on võimalus vähendada oma ökoloogilist jalajälge ning hoida kokku raha!

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on Euroopa majanduse selgrooks, moodustades 99% Euroopa Liidu ettevõtetest. Valdav osa nendest on väiksed, viie töötajaga või isegi alla selle. Samas tekitavad nad ligi kaks kolmandikku ettevõtlusest tulenevast keskkonnamõjust. Üha karmistuvate õigusnormide ja suureneva konkurentsi tingimustes on väikeettevõtted mõistnud, et nende keskkonnamõjud vajavad ohjamist. Keskkonnamõjude suurenemise kõrval kallinevad nii ressursid kui ka kasutatav energia. Samuti tekitab alustavale ettevõttele raskusi õigusaktide nõuetele vastamine. Eespool toodud põhjustele lisandub tarbijate ning äripartnerite suurenenud keskkonnateadlikkus, mistõttu peavad ka väikeettevõtted oma tegevuses silmas pidama keskkonnaaspekte. Lihtsad väikeettevõtetele suunatud keskkonnajuhtimissüsteemid ja -vahendid on üks viis aidata neil oma keskkonnamõju vähendada ning vastata keskkonnaõigusaktide nõuetele.

Säästva Eesti Instituudi eestvedamisel ja Keskkonnainvesteeringute toetusel toimuvad üleriigiliselt väikeettevõtetele suunatud koolitused, kuhu on eelkõige oodatud osalema ettevõtted ürituste korraldamise, kontoritegevuse, ehituse, jaekaubanduse, ilusalongi teenuste, majutusasutuste, toitlustuse ja autoparandustöökodade tegevusvaldkondadest. Koolituste väljundina oskab ettevõtja tuvastada oma tegevuse tähtsamad keskkonnaprobleemid ning tegevust ressursitõhusamalt korraldada, teab oma tegevust suunavatest õigusaktidest, nendest tulenevatest nõuetest ning on nendega vastavuses.

Väikeettevõtte saadav kasu:

  • Teab, millised on tema tegevuse olulisemad keskkonnaprobleemid (nt energia, vee, kemikaalide kasutus või jäätmeteteke) ning kuidas on võimalik oma tegevust ressursitõhusamalt korraldada (ehk kus on võimalik säästa);
  • Teab oma tegevust reguleerivatest keskkonnaõigusaktidest, nendes tulenevatest nõuetest ning on nendega vastavuses;
  • Koolitusel osalenud ja oma keskkonnategevust parandanud ettevõtted saavad märgise ning nii on neil võimalus oma keskkonnahoidlikku tegevust ka väljapoole näidata;
  • Soovi korral saab nõustamist projekti kaasatud keskkonnakonsultantidelt, kes omavad praktilisi teadmisi Ecotoolkit (www.ecotoolkit.eu) veebiplatvormist ning väikeettevõtete nõustamisest.

Koolitusel osalenud ja oma keskkonnategevust parandanud ettevõtted saavad märgise ning nõnda on neil võimalus oma keskkonnahoidlikku tegevust ka väljapoole näidata. Vajadusel on ettevõtetel võimalik saada ka individuaalset nõustamist.

Koolitusi viivad läbi Säästva Eesti Instituudi eksperdid:
Harri Moora, PhD on Säästva Eesti Instituudi keskkonnakorralduse programmi juht. Tal on nõustanud nii era- kui avaliku sektori organisatsioone ressursitõhususe ja keskkonnajuhtimissüsteemide vallas juba ligi 15.a. Ta on juhtinud mitmeid säästva tarbimise ja tootmise alaseid projekte. Ta on osalenud mitmete loodusvarade kasutamise, jäätmekäitlussüsteemide ja säästva tarbimise analüüsimeetodite ning modelleerimisvahendite väljatöötamisel. Ta peab keskkonnajuhtimise loenguid erinevates ülikoolides.
Evelin Urbel-Piirsalu, PhD on töötanud Säästva Eesti Instituudi keskkonnakorralduse programmis vanem-eksperdina alates 2004.a. Evelin on eksperdina osalenud mitmetes keskkonnajuhtimisalates projektides nagu EMAS Easy MOVE-IT, Ecotips 2.0, Euroopa Rohelise Kontori Võrgustik, mille raames on ta ettevõtteid nii koolitanud kui nõustanud.

Viljandi ja Pärnu ettevõtetele toimub ühine koolitus 7.mail 2014 Tihemetsal Voltveri koolituskeskuses koostöös Viljandimaa Arenduskeskuse ja Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega. Koolitus on tasuta. Registreerida saab aadressil https://docs.google.com/forms/d/1X_a0Rt9fYrhx9smvpOf-aq9W_Pef48S2gg5XJg2_c2I/viewform

Lisainfo SEI Tallinna kodulehel http://seit.ee/et/projektid/projektide-andmebaas?project_id=316 või võtke ühendust Evelin Urbel-Piirsaluga, tel 6276116 ning epost evelin.urbel@seit.ee.