« Tagasi

Kevadised meeldetuletused ja konkurss „Eesti kaunis kodu“

Kevad äratab looduse talveunest, meelitab inimesed õue ja aeda askeldama ning loob elevust ka loomariigis. Seetõttu on aeg meelde tuletada mõned põhitõed ja heakorranõuded. Kõik see on kirjas ka Saarde valla avaliku korra, heakorra, koerte-kasside pidamise ja jäätmehoolduse eeskirjades ning nende täitmine on kohustuslik. Hea tava eiramine toob kaasa naabrite õigustatud pahameele ja karistuse eeskirjade rikkujatele.

Kõige rohkem kurja võib teha tuli, kui ei peeta kinni tuleohutusnõuetest. Lõket tohib teha vaid mittesüttival pinnasel, käepärast peavad olema tulekustutusvahendid ja lõket ei tohi jätta järelvalveta, sest tuulega võib tuli levida kulusse (näide võtta Valga mnt 16 Tihemetsas). Kulu põletamine on seadusega keelatud igal pool ja aastaringselt! Lõke peab paiknema 15 m kauguses hoonetest ja 20 m metsast. Lahtise leegiga grill asugu hoonest vähemalt 5 m, söega grill 2 m kaugusel. Rõdul grillida ei tohi. Lahtises tules võib tuleohutul perioodil ja tuleohutusnõudeid järgides põletada aiakoristus- ja haljastusjäätmeid. Olmejäätmeid, sh kilet, kiletatud paberit, vanu riideid jm prahti ei tohi põletada ei lõkkes ega tünnis, nagu mõnel õuel tavaks on, ega ka maja taga riigimetsa all. See on mitmekordne rikkumine. Kui lehehunnikuid just põletama peab, siis ei tohi  jätta neid mitmeks ööpäevaks tossama ja õhku reostama. Kuna Päästeamet kuulutas tuleohtliku aja alguseks 4. aprilli kogu Eesti territooriumil, on tänavuseks kevadeks aiajäätmete põletamisel lõpp.

Jäätmete sorteerimine ja nõuetekohane käitlemine on iga inimese kohustus, mille  täitmiseks on loodud piisavalt võimalusi. Kõigi majade juures peavad olema  olmejäätmekonteinerid, vallas on avalikus kasutuses 29 pakendikonteinerit ja 4 vanapaberi konteinerit, elektroonikajäätmete konteinerid on Tali keskuses  ja Kilingi-Nõmmes majandusühistu õuel, ohtlike jäätmete konteiner ja rehvikonteiner Kilingi-Nõmmes Muru tn 4, kompostiplats Marana külas heitveepuhasti juures. Konteinerid on teie teenistuses! Milleks visata siis jäätmeid õue põõsa alla, vedada metsa või poetada olmeprügi kotid linna pakendikonteineri taha (hiljaaegu oli korraga toodud 9 kilekotti). Vanad prügimäed Tihemetsa karjalauda taga ja kalmistu kõrval on suletud ja sinna ei tohi enam mingit soga viia. Niisamuti ei või köögijäätmeid loopida metsa alla ega hoida talv läbi kilekotiga aiamaal, nagu kontrollkäikudel on tuvastatud Tihemetsa laste mänguväljaku juures, linna ümbruse metsas, kortermajade taga ning õuedes. Pole seal metsas neid mädanenud õunte sööjaid nii palju, vedelevad niisama kõigil jalus. Köögijäätmeid võib kompostida vaid nõuetekohases kompostimisnõus (kast, konteiner). Kuni seda pole muretsetud, võib köögijäätmed panna oma maja olmejäätmete konteinerisse. Et pahategu heastada, koristage Teeme Ära talgupäeval 3. mail enda tekitatud prügihunnikud ja solgiaugud.          

Kevadel jooksevad kassid-koerad sõpru otsides ringi, häirivad kõiki ja reostavad. Kuid lemmikloomi ei tohi lasta õuest välja vabalt jooksma, neid tuleb pidada kinnisel territooriumil. Üks ringilippav koer paneb terve linnaosa koerad aedades närviliselt haukuma. Tänaval liikudes peab koer olema rihma otsas.

Kui puuoksad vajavad kärpimist, tehke seda mõistlikult. Vana puu ei talu nudimist ja postiks lõikamist, see pole võra kujundamine vaid elujõuetuseni vigastamine. Kui oks on üleliigne, tuleb see ära saagidas võimalikult tüve lähedalt oksakrae juurest, siis kasvab haav kinni. Mitte jätta pikka oksakönti.

Loodame, et  need meeldetuletused aitavad meie koduümbrust puhtamaks ja kenamaks muuta. Sest kuidas muidu saaksime osaleda taas iga-aastasel konkursil „Eesti kaunis kodu", mille patrooniks on Vabariigi President. Ka tänavu jagatakse objektid 4 hindamisklassi – 1) eramud ja väikesed ühismajad, 2) hoonerühmad, 3) kortermajad ja avalikus kasutuses olevad hooned, 4) talud, suvemajad, külad. Hindamisel pööratakse tähelepanu terviklikule ruumilahendusele, idee originaalsusele, heakorrale, hoonete korrastatusele, iluaiale, piiretele, mänguväljakutele, väikevormidele, lipuvarda ja välisvalgustuse olemasolule. Kutsume kõiki üles vaatama terase pilguga ringi, otsimaks konkursile esitamiseks väärilisi kandidaate. Kui leiate, andke vallamajja teada, aega on 15. maini. Keskkonnaspetsialisti telefon nagu ikka 4490138 või 56626942.  

Ilusat kevadet!
Eesi Kolla
keskkonnaspetsialist