« Tagasi

Keskkonnaloa teade

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Saarde Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

05.11.2019 esitas Keskkonnaamet AS Jiffy Products Estonia (edaspidi ettevõte) vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse Saarde Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Ettevõte tegeleb turba kaevandamisega Möksi turbaraba (katastritunnus 71102:002:0276) kinnistul Leipste külas Saarde vallas Pärnu maakonnas. Maavara kaevandamisel eemaldatava vee suublasse juhtimiseks on väljastatud ettevõttele vee erikasutusluba nr L.VV/325164 kehtivusajaga kuni 20.12.2019. Veeluba soovitakse muuta seoses olemasoleva loa kehtivusaja lõppemisega.

Veeloa taotlus nr 14-6/19/603 on kättesaadav Keskkonnaameti veebilehel http://dhs-adr-kea.envir.ee.