« Tagasi

Ootame kinnitusi korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks loetud jäätmevaldajatelt

Tulenevalt jäätmeseaduse § 69 lg 5 tuleb korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunud jäätmevaldajal esitada igal aastal hiljemalt 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist 2022 korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, esitab kinnistu omanik/jäätmevaldaja kohalikule omavalitsusele vastava taotluse. Taotluses palume ära märkida mitteliitumise periood ja põhjendus. Elamu kasutamisel suvekoduna tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal seda ei kasutata (näidata ära kuud). Taotluste vormid leiad https://saarde.kovtp.ee/avaldused-taotlused3.

Kinnitus palun saata aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee

Kinnitus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks loetud kinnistu mittekasutamise kohta