« Tagasi

Infokiri sügisel avatavatest taotlusvoorudest Leader programmist

Info on suunatud Saarde valla ettevõtjatele ja MTÜ'dele, kelle tegevuspiirkonnaks on haldusreformieelne Saarde valla territoorium, st kuuluvad Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonna alla.

Hetkel on küll kibekiire suveaeg, aga seda aega tasub kasutada vajaduste väljaselgitamiseks ja ehitusprojektide koostamiseks.

Ettevõtjatele on avanemas 2 taotlusvooru:

 1. MEEDE 1A  Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine COVID-19 taasterahastuse toel. Taotlusvoor avatakse suure tõenäosusega septembris 2021
 2. MEEDE 1 Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine. Taotlusvoor avatakse tõenäoliselt novembris 2021
 3. MEEDE 2 Aktiivne kogukond. Taotlusvoor avatakse tõenäoliselt novembris 2021
 • Euroopa taastekava vahendid

Sihtgrupp - Meetme sihtgrupp on tegevuspiirkonnas vähemalt kuus kuud tegutsev alla 10 töötajaga  ettevõtja (AS, OÜ, FIE).

Toetatavad tegevused

 1. Tootmis- või teenindushoonete, -rajatiste, -taristu rekonstrueerimine, renoveerimine ja kohandamine;
 2. Seadmete, masinate (v.a mootorsõidukid, sh ka ATV) ja tarkvara hankimine;
 3. Investeeringud taastuv(rohe)energia tootmisse ja energiasäästmisse;
 4. Toodete, teenuste arendamine, turundamine ja veebidisain (sh e-pood), kvaliteedi tõstmine.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr      

 1. Euroopa Liidu vahendite kasutamise põhimõtetest tulenevalt ei rahastata püsikulusid.
 2. Toetust antakse taotlejale kuni 60 protsenti toetavate tegevuste abikõlblike kulude maksumusest.
 3. Maksimaalne projektitoetus ühes taotlusvoorus on  20 000 eurot ja minimaalne 2000 eurot. 
 • Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine

Sihtgrupp - Meetme sihtgrupp on tegevuspiirkonnas vähemalt kuus kuud tegutsev alla 10 töötajaga (taotluse esitamise ajal) ettevõtja (AS, OÜ, FIE), SA ja MTÜ, mille liikmetest üle 50 protsenti on ettevõtjad.

Toetatavad tegevused

 1. Tootmis- või teenindushoonete, -rajatiste, -taristu ehitamine, rekonstrueerimine, renoveerimine.
 2. Seadmete, masinate (v.a mootorsõidukid, sh ka ATV) ja tarkvara hankimine.
 3. Investeeringud taastuvenergia tootmisse ja energiasäästmisse.
 4. Toodete, teenuste arendamine, turundamine ja disain, kvaliteedi tõstmine ning sh ühistöö teadusasutuste ning tehnoloogiafirmadega prototüüpide loomisel.
 5. Teostatavusuuringu koostamine.
 6. Internetiühenduse rajamise kulud.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr

 1. Euroopa Liidu vahendite kasutamise põhimõtetest tulenevalt ei rahastata püsikulusid.
 2. Toetust antakse taotlejale kuni 60 protsenti toetavate tegevuste abikõlblike kulude maksumusest. 
 3. Maksimaalne projektitoetus taotlusvoorus ühe taotleja kohta on 60 000 eurot ja minimaalne 2000 eurot.

Mõlema meetme lisatingimused

 1. Meedet rakendatakse tootmise mitmekesistamisel mittepõllumajanduslikul suunal.        
 2. Roheenergia tootmist toetatakse kui toodetavat energiat tarbitakse ennekõike taotleja ettevõttes.
 3. Projekteerimine ainutegevusena ei ole abikõlblik.
 4. Taotleja võib esitada taotlusvooru ühe projektitaotluse.   
 • Aktiivne kogukond

Sihtgrupp - KOV, kohalik tegevusgrupp, vähemalt kuus kuud tegutsev MTÜ või SA

Toetatavad tegevused

 1. Avalikus kasutuses olevate hoonete renoveerimise ja rekonstrueerimisega seotud investeeringud.
 2. Avalikus kasutuses olevate rajatiste korrastamine, ehitamine, rekonstrueerimine ja objektide tähistamine.
 3. Seadmete, tarvikute, masinate ja tarkvara soetamine.
 4. Noorte ja laste ettevõtlikkust ning aktiivsust arendavad tegevused.
 5. Kogukonna ühistegevust, kogukonnateenuste rakendamist ja kogukonna  elavdamist soodustavad huvitegevused.
 6. Andmeside võimaluste laiendamine ja kaugtöökohtade loomine.
 7. Ühisprojektide elluviimine. 

Toetuse maksimaalne suurus ja määr

 1. Toetust antakse kuni 90 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.
 2. Taristuinvesteeringu, välja arvatud uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu tegemiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni 60 protsenti investeeringu abikõlblikest kuludest. 
 3. Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks antakse projektitoetust kuni 90 protsenti abikõlblikest kuludest.
 4. Maksimaalne investeeringu projektitoetus ühes taotlusvoorus on 30 000 eurot ja minimaalne 1 000 eurot ning maksimaalne mitteinvesteeringu projektitoetus 15 000 eurot ja mitteinvesteeringu minimaalne projektitoetus 1000 eurot.

Meetme lisatingimused

 1. Piirkond, kus teenust pakutakse, on mõistliku suurusega;
  Teenus on kogukonna poolt pakutav ja liikmetele kättesaadav;
 2. Teenus on suunatud kogukonna liikmetele ja kogukonnas on piisavalt teenuse tarbijaid;
 3. Teenuse pakkuja on piirkonnas tegutsev ühendus; 
 4. Kohalikul omavalitsusel ei ole teenuse pakkumise kohustust;
 5. Teenust ei pakuta avatud turul ja see ei paku kõlvatut konkurentsi piirkonna ettevõtetele;
 6. Teenust pakutakse kogukonnale mõõduka hinna eest või tasuta;
 7. Kogukonnateenuste suunad: nt. vanurite abistamisteenus, tervise, sh vaimse tervise hoidmist toetavad tegevused, laste mängutoa teenus, kogukonna müügipunkt, päästeteenistuse vabatahtlike komandode tegevus, saunateenus jms. 
 8. Kogukonnateenuse projektitaotlus peab olema kinnitatud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega.
 9. Toitlustamine on abikõlblik koolitustel ja noortele suunatud projektides.

Määrused on veel kinnitamata ja võivad täpsustuda, kuid üldpildis kokku lepitud. Seetõttu ongi tegemist vaid teavitusega, et olla sügiseks maksimaalselt valmis ja, et võimaluste avanedes, ei tuleks see kellelegi üllatusena.

 

Raili Hein

PLPK juhatuse liige

Allikukivi Veinimõisa perenaine