« Tagasi

Enampakkumiste korraldamine vallavara võõrandamiseks

Saarde Vallavalitsus võõrandab avalike kirjalike enampakkumiste korras alljärgnevad kinnistud:

 1. Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas Eha tn 1a hoonestamata kinnistu (registriosa nr 4023506, katastritunnus 30601:007:0165, pindala 1136 m2, sihtotstarve elamumaa 100 %) alghinnaga 3400 (kolm tuhat nelisada) eurot, tagatisraha 10 % alghinnast, osavõtutasu 100 (ükssada) eurot ja Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas Eha tn 1b hoonestamata kinnistu (registriosa nr 4023606, katastritunnus 30601:007:0166, pindala 1253 m2, sihtotstarve elamumaa 100 %) avalik kirjalik enampakkumine alghinnaga 3800 (kolm tuhat kaheksasada) eurot, tagatisraha 10 % alghinnast, osavõtutasu 100 (ükssada) eurot. Eha tn 1a hoonestama kinnistu ja Eha tn 1b hoonestamata kinnistu võõrandatakse koos mõlema kinnistu osas kokku summaarselt suurema pakkumise teinud ostjale. Tagatisraha ja osavõtutasu müügiobjekti eest peab olema kantud enne enampakkumise tähtaega Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele  EE972200221011807958. Makse selgitusse märkida „Kilingi-Nõmme linnas asuva Eha tn 1a ja Eha tn 1b  kinnistute enampakkumine. Tagatisraha ja osavõtutasu müügiobjekti eest peab olema kantud enne enampakkumise tähtaega Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele  EE972200221011807958. Makse selgitusse märkida „ Kilingi-Nõmme linnas asuva Eha tn 1a ja Eha tn 1b  kinnistute enampakkumine".

 

 1. Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuva Kiriku tn 3 hoonestatud kinnistu (registriosa nr 4296450, katastritunnus 30601:007:0013, sihtotstarve Ärimaa 60 % ja Elamumaa 40 %, pindala 1234 m2) alghinnaga 24 000 (kakskümmend neli tuhat) eurot, tagatisraha 10 % alghinnast, osavõtutasu 100 eurot. Tagatisraha ja osavõtutasu müügiobjekti eest peab olema kantud enne enampakkumise tähtaega Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele  EE972200221011807958. Makse selgitusse märkida „Kilingi-Nõmme linnas asuva Kiriku tn 3 kinnistu enampakkumine.

 

 1. Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuva Pärnu tn 60 hoonestatud kinnistu (registriosa nr 170606, katastritunnus 30601:002:0084, sihtotstarve Elamumaa 100 %, pindala 859 m2) alghinnaga 39 000 (kolmkümmend üheksa tuhat) eurot, tagatisraha 10 % alghinnast, osavõtutasu 100 eurot. Tagatisraha ja osavõtutasu müügiobjekti eest peab olema kantud enne enampakkumise tähtaega Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele  EE972200221011807958. Makse selgitusse märkida „Kilingi-Nõmme linnas asuva Pärnu tn 60 kinnistu enampakkumine";

järgmistel tingimustel:

 1. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 06. jaanuaril 2020.a kell 10.00-ks aadressil Saarde Vallavalitsus, Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnumaa.
 2. Pakkumised avatakse 06. jaanuaril 2019.a kell 10.15 Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnumaa.
 3. Enampakkumisel osalemiseks täita vormikohane avaldus (Eha tn 1a ja Eha tn 1b, Kiriku tn 3, Pärnu tn 60).
 4. Pakkumises peavad sisalduma:
  1. pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon ja isikukood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress); 
  2. juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta; 
  3. nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingimustel; 
  4. tõend tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta; 
  5. numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma; 
  6. pakkumise esitaja allkiri;
 5. nõuetele mittevastavaks loetakse ja enampakkumises ei osale pakkumised:
  1. mis ei ole esitatud tähtaegselt;
  2. mis ei vasta õigusaktides või enampakkumise teates esitatud nõuetele;
  3. mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud;
  4. kui pakkumuse esitaja osas ilmnevad müügilepingu sõlmimist välistavad asjaolud;
 6. enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on müügiobjekti põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik müügiobjekti seisukorrast, suurusest ja piiridest, kitsendustest, asjaõigustest ning juurdepääsuõigustest ja ei oma seoses müügiobjekti seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus müügiobjekti omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel;
 7. Saarde Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pakkumiste esitamise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumises osalejale;
 8. enampakkumise võitja – ostja kohustub sõlmima notariaalse ostu-müügi- ja asjaõiguslepingu 10 (kümne) päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kui ostja ei sõlmi määratud tähtajaks lepingut või ei esita lepingu täitmise tagatist, võib müügi korraldaja kaaluda ettepaneku tegemist lepingu sõlmimiseks paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui selline ettepanek paremuselt teise pakkumise teinud isikule tehakse, määrab müügi korraldaja lepingu sõlmimiseks tähtaja, mis võib olla kuni 1 (üks) kuu; 
 9. pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult kõigile osavõtjatele hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul pakkumiste esitamise tähtpäevast arvates, kiri saadetakse pakkumises näidatud e-posti- või postiaadressile;
 10. enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumist, tagastatakse tagatisraha 5 (viie) päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu osavõtjatele ei tagastata, välja arvatud juhul, kui enampakkumine jäi ära osavõtjatest mitteolenevatel põhjustel;
 11. kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele või notari deposiitarvele. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Kui ostjast tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja - ostja õiguse lepingu sõlmimiseks ning tagatisraha talle ei tagastata.  Kõik hinnad (alghinnad, lõpphinnad) on lõplikud. Enampakkumisel müügiobjekti ostmise õiguse omandanud isiku makstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna osalise tasumisena. Kui lepingu sõlmimiseks õigustatud isik hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale ja enampakkumise tulemused tühistatakse, ei tagastata enampakkumise võitjale tagatisraha;
 12. objektiga tutvumine eelneval kokkuleppel.