« Tagasi

Saarde valla jäätmekava 2018-2023 avalik väljapanek

Saarde Vallavalitsus teatab, et valminud on Saarde valla jäätmekava eelnõu aastateks 2018-2023. Saarde Vallavolikogu kiitis 19.09.2018. a otsusega nr 37 Saarde valla jäätmekava 2018-2023 heaks ja suunas avalikustamisele.

Saarde valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu avalik väljapanek toimub 08.10.2018 – 22.10.2018. Eelnõuga on võimalik tutvuda Saarde valla veebilehel, Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Saarde Vallavalitsuse Tali teeninduspunktis aadressil Kase tee 1, Tali küla, Saarde vald ja Saarde Vallavalitsuse Surju teeninduskeskuses aadressil Valla, Surju küla, Saarde vald.

Ettepanekuid ja vastuväited jäätmekava eelnõu kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel Saarde Vallavalitsusele kirjalikult aadressile Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, 86304 Pärnu maakond või e-postiga aadressile info@saarde.ee või Osaühingule Entec Eesti aadressile Pärnu mnt 160J, 11317 Tallinn või entec@entec.ee. Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung 24.10.2018 kell 15.00 Kilingi-Nõmme klubis, aadressil Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme.

Jäätmeseaduse kohaselt on jäätmekäitluse planeerimine ja korraldamine oma haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse ülesanne. Jäätmeseadusega määratud eesmärkide saavutamiseks ja jäätmemajanduse planeerimiseks koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava.

Saarde valla jäätmekava on valla arengukava üks osa, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda vallas, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning meetmeid eesmärkide saavutamiseks. Jäätmekava eelnõu koostas koostöös vallavalitsusega Osaühing Entec Eesti.

Jäätmekavaga on seatud eesmärgiks vältida ja vähendada jäätmeteket, võtta jäätmeid ringlusse või neid muul viisil taaskasutada ning vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ja järelevalvet. Lähiaastate valla jäätmemajanduse eesmärkidest saab välja tuua Saarde valda jäätmejaama rajamise, elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmise, järelevalve ja jäätmete liigiti kogumise tõhustamise sh biojäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu.

Lisainfo keskkonna- ja heakorraspetsialistilt tel 4490 134 või kaie.sakala@saarde.ee .

 

Kaie Sakala
keskkonna- ja heakorraspetsialist