« Tagasi

Saarde Vallavalitsus korraldab Kanali kinnistu kasvava metsa raieõiguse võõrandamise avaliku kirjaliku enampakkumise korras

Saarde Vallavalitsus korraldab Saarde Vallavolikogu 28.11.2018.a otsuse nr 48 „Raieõiguse võõrandamine" ja Saarde Vallavalitsuse 29.11.2018.a korralduse nr 451 „Enampakkumise korraldamine raieõiguse võõrandamiseks" alusel  Saarde vallas Jäärja külas Kanali kinnistu (kinnistu registriosa nr 2412506, katastritunnus 71102:004:0052, pindala 2,76 ha, maatulundusmaa) kasvava metsa raieõiguse võõrandamise avaliku kirjaliku enampakkumise korras.

Enampakkumine viiakse läbi Saarde Vallavolikogu 17.10.2018.a määruse nr 29 „Saarde vallavara valitsemise kord" alusel alljärgnevatel tingimustel.

 1. Alghind enampakkumisel on 14 000 (neliteist tuhat) eurot, tagatisraha suurus  1 400 (üks tuhat nelisada) eurot ja osavõtutasu suurus on 20 (kakskümmend) eurot.
   
 2. Tagatisraha ja osavõtutasu müügiobjekti osas peab olema kantud enne enampakkumise tähtaega Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele  EE972200221011807958. Makse selgitusse märkida „Kanali kinnistu raieõiguse enampakkumine".
   
 3. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 19.12.2018.a kell 10.00-ks aadressil Saarde Vallavalitsus, Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnumaa.
   
 4. Pakkumised avatakse 19.12.2018 kell 10.00 Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnumaa.
   
 5. Enampakkumisel osalemiseks täita vormikohane avaldus
   
 6. Pakkumises peavad sisalduma:
  6.1 pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon ja isikukood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress); 
  6.2 juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta; 
  6.3 nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingimustel; 
  6.4 tõend tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta; 
  6.5 numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma; 
  6.6 pakkumise esitaja allkiri.
   
 7. Nõuetele mittevastavaks loetakse ja enampakkumises ei osale pakkumised:
  7.1 mis ei ole esitatud tähtaegselt;
  7.2 mis ei vasta õigusaktides või enampakkumise teates esitatud nõuetele;
  7.3 mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud;
  7.4 kui pakkumuse esitaja osas ilmnevad müügilepingu sõlmimist välistavad asjaolud.
   
 8. Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on raieõiguse objekti põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik objekti seisukorrast, suurusest ja piiridest, kitsendustest ja ei oma seoses müügiobjekti seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus müügiobjekti omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Metsamaterjali ladustamiseks teede kaitsevööndisse või erateede äärde ning metsamaterjali ja -tehnika transpordiks tuleb tegevus eelnevalt kooskõlastada tee omanikuga lähtuvalt asjaõigustest ning juurdepääsuõigustest. Raie tegemise lõpptähtaeg on 01. aprill 2019.a.   
   
 9. Saarde Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt viie tööpäeva jooksul enampakkumise läbiviimise päevast arvates. Vastavast korraldusest saadetakse koopia enampakkumises osalejale pakkumises näidatud e-posti- või postiaadressile.
   
 10. Enampakkumise võitja – ostja kohustub sõlmima raieõiguse võõrandamise lepingu 10 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kui ostja ei sõlmi määratud tähtajaks lepingut või ei esita lepingu täitmise tagatist, võib müügi korraldaja kaaluda ettepaneku tegemist lepingu sõlmimiseks paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui selline ettepanek paremuselt teise pakkumise teinud isikule tehakse, määrab müügi korraldaja lepingu sõlmimiseks tähtaja, mis võib olla kuni 1 kuu.
   
 11. Enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumist, tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu osavõtjatele ei tagastata, välja arvatud juhul, kui enampakkumine jäi ära osavõtjatest mitteolenevatel põhjustel.
   
 12. Kogu müügihind tuleb tasuda enne raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimist Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele. Kui raieõiguse enampakkumise võitjast tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul lepingut ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja õiguse lepingu sõlmimiseks ning tagatisraha talle ei tagastata.  Kõik hinnad (alghinnad, lõpphinnad) on lõplikud. Enampakkumisel raieõiguse võõrandamise õiguse omandanud isiku makstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna osalise tasumisena. Kui lepingu sõlmimiseks õigustatud isik hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale ja enampakkumise tulemused tühistatakse, ei tagastata enampakkumise võitjale tagatisraha.
   
 13. Objektiga tutvumine eelneval kokkuleppel, lisainfo kontakttelefonil 449 0139 või  53494259 (Martti Rooden).