Saarde valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avalik väljapanek

7.12.21
 

Saarde valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõude avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

 

Saarde Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu ja KSH eelnõude avaliku väljapaneku 13. detsembrist 2021 kuni 14. jaanuarini 2022. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata Saarde Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressile info@saarde.ee või postiga aadressile Nõmme 22 Kilingi-Nõmme 86304 Pärnu maakond.

Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalid elektrooniliselt kättesaadavad Saarde valla veebilehel https://saarde.kovtp.ee/. Paberkandjal on kõik materjalid (planeeringu seletuskiri, kõik joonised, KSH aruanne) kättesaadavad vallamajas. Kilingi-Nõmme, Tihemetsa, Surju ja Tali raamatukogudes on väljatrükid piirkonna joonisest ja planeeringu seletuskirjast ning KSH aruandest. Nimetatud raamatukogudes on võimalik kasutada ka Avaliku Interneti Punkti arvuteid materjalidega tutvumiseks. Vallamajas ja raamatukogudes saab materjalidega tutvuda asutuste lahtiolekuaegadel.

 

Saarde Vallavalitsus korraldab PlanS § 83 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud 22. veebruaril 2022. Arutelud toimuvad Surju Rahvamajas (Surju küla) algusega kell 15.00 ja Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73) algusega kell 17.30.

Avalikul arutelul tutvustab Saarde Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Seoses Covid-19 jätkuva levikuga, on avalikul arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine. See aitab tagada ruumide nõuetekohast ettevalmistamist ja võimaldab distantsilt osalemist. Arutelule saab registreeruda e-kirjaga info@saarde.ee ja telefoni teel 4490135

Registreerudes palume märkida või öelda oma nimi ning koosolekul osalemise viis (kohapeal või distantsilt), e-posti aardess distantsilt osalemisel. Distantsilt osalejatele edastatakse avaliku arutelu eelselt veebilink, mille kaudu on võimalik koosolekuga liituda. Võimaluse korral andke osalemisest teada hiljemalt 8. veebruari tööpäeva lõpuks.

 

Saarde valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi (pindala 1065 km2). Planeeringuala piir on nähtav maakasutusplaanil (joonis 1).

Üldplaneeringuga lahendatakse valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt PlanS § 75 toodud ülesanded. Saarde valla ruumilisteks vajadusteks on tugevdada Kilingi-Nõmme toimimist piirkondliku keskusena, säilitada ja jätkusuutlikult edasi arendada väljakujunenud asustusstruktuuri, kujundada kvaliteetne ja elu- ning ettevõtluskeskkond ning anda suunised taastuvenergia arendamiseks.  

Juba väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata. Kahaneva ja vananeva rahvastiku tingimustes on uusi elamu- ja ettevõtlusalasid planeeritud eelkõige Kilingi-Nõmme linna, et tugevdada selle toimimist keskusena ja rikastada elamuturgu. Väiksemates keskustes (Surju, Tali) ulatuslike uusi arendusalasid ei planeerita. Kilingi-Nõmmes ja Tihemetsas on planeeritud ka segafunktsiooniga maa-alasid, et olla tuleviku arendussoovide ja -vajaduste osas paindlik ja/või soodustada kasutusest väljas alade taaskasutusele võtmist.   

 

Valdav osa valla territooriumist jääb hajaasustusega alaks, kus võimaldatakse eluasemekoha rajamist ja/või piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist.   

Planeeringuga antakse suunised taastuvenergia arendamiseks ja nähakse ette põhimõtteliselt sobivad alad tuuleenergia arendamiseks. Tuuleenergia arendamiseks sobivad alad selguvad üldplaneeringu põhilahenduse staadiumis, peale käesoleva eelnõu avalikustamist ja laekunud arvamuste kaalumist ning KSH täiendamist (eeldatavalt 2022.a kevadsuvel).

Võrreldes varasema olukorraga on üle vaadatud ja sõnastatud Saarde valla kui terviku ruumilise arengu põhimõtted, suundumused ja vajadused ning ühtlustatud planeeringuala kasutus- ja ehitustingimusi valla üleselt (hetkel kehtib valla territooriumil 2 üldplaneeringut). Kehtivate üldplaneeringutega võrreldes on uusi arendusalasid määratud vähem, kuid samas võimaldatakse paindlikumat maakasutust. Antud on suunised taastuvenergia, sh tuuleenergia, arendamiseks.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi KSH. KSH ülesanne on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrata vajadusel leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses läbi maakasutus- ja ehitustingimuste. KSH tulemusel selgus, et Saarde valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Piiriülest mõju Saarde valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

 

Avaliku väljapaneku materjalid