Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneering alal P14

11.06.20
Saarde Vallavolikogu 12.10.2016 otsusega nr 28 algatati Saarde valla tuuleenergeetika detailplaneering alal P14. Planeeringuala asub Saarde vallas Kamali külas. Arendusala pindala on 56 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tuuleenergeetika arendamise võimaluste väljaselgitamine Saarde vallas alal P14, kehtiva üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine.
Detailplaneeringuga algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine.