Toimetulekutoetus

16.07.21

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele. Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega. Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kelle netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses jääb alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohaliku omavalitsusele.

Toimetulekutoetuse suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves.  2021. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2021. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

 

 
Toetuse arvestamisel võetakse aluseks kõik järgnevad sissetulekud:
töötasu, vanemahüvitis, elatisraha, töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis, pension (kõik pensioni liigid), puudega vanema toetus, hooldajatoetus, riiklikud peretoetused, töötutoetus, tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest, tulu kinnis- ja vallasvara müügist ning rentimisest, tulu väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist, honorarid, muud sissetulekud.
 
Seejuures ei arvestata järgmisi sissetulekuid:
 • ühekordseid toetusi, mida on makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
 • riigi tagatisel antud õppelaenu;
 • tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidutoetust;
 • õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;
 • vajaduspõhist peretoetust;
 • kohaliku omavalitsuse poolt makstud perioodilisi toetusi.
 
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud:
 • üür kuni 4 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 • korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 • korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 • veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 18 eurot iga pereliikme kohta kuus; 
 • soojaveevarustuseks tarbitud soojus-, elektrienergia või kütuse maksumus kuni 25 eurot iga pereliikme kohta kuus;
 • kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus (puu-, gaasi-, elektri – või muu küttega) kuni 8 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 700 eurot aastas;
 • elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 35 eurot iga pereliikme kohta kuus;
 • majapidamisgaasi maksumus kuni 35 eurot kvartalis perekonna kohta;
 • maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 • hoonekindlustuse kulu kuni 0,50 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 • olmejäätmete veotasu kuni 10 eurot iga pereliikme kohta kuus.

Sotsiaalministeeriumi kodulehel on välja toodud korduma kippuvad küsimused toimetulekutoetuse kohta, vaata lisa SIIT.

Toimetulekutoetuse maksmise aluseks olevad õigusaktid:

Toimetaja: SIGNE LAAGUS