Sotsiaaltoetused

11.04.19
Sotsiaaltoetuste määrad 2019.aastal
Sünnitoetus: 
 • esimene (sünnijärgne) osa 300 eurot; 
 • teine osa (lapse aastaseks saamisel) 100 eurot; 
 • kolmas osa (lapse kahe aastaseks saamisel) 100 eurot. 
 
Koolitee alustamise toetus  (rahaliselt ja/või koolitarvetena) 200 eurot
 • sellest 170 € rahalise toetusena ja 30 € koolitarvetena.
Koolitee alustamise toetust makstakse Saarde valla kooli esimesse klassi õppima asuvale lapsele, olenemata tema pere registrijärgsest elukohast. Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps ei asu õppima Saarde valla kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või on vallavalitsuse poolt suunatud õppima väljaspool Saarde valda asuvasse kooli.
 
Üldhariduskooli lõpetamise toetus 50 eurot
 • sellele lisandub kiitusega põhikooli lõpetanutele ja gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanutele 30 eurot;
 • gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanutele 50 eurot.
 
Juubelitoetus 80., 85., 90., 95. sünnipäeval 50 eurot
 • 100. ja igal järgneval sünnipäeval 100 eurot.
Toetust ei maksta, kui vald osaleb eaka vallaelaniku hoolekandeasutuse kulude tasumisel.
 
Perede toetus 50 eurot.
Toetust makstakse valla kolme- ja enamalapselistele peredele ning raske ja sügava puudega last kasvatavatele peredele.
 
Hooldajatoetus
 • raske ja sügava puudega lapse hooldajatoetus 50 eurot;
 • keskmise puudega lapse hooldajatoetus 40 eurot;
 • sügava puudega täiskasvanu hooldajatoetus 30 eurot;
 • raske puudega täiskasvanu hooldajatoetus 20 eurot.
Hooldajatoetust makstakse igakuiselt valla elanike registris olevale hooldajale, kes tagab vallas alaliselt elava raske ja sügava puudega lapse või täiskasvanud isiku igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve.
 
Jõulupaki toetus, paki maksumus kuni 5 eurot.
Jõulupakid on ette nähtud kõigile Saarde valla lasteaedade ja põhikoolide lastele.
 
Matusetoetus 200 eurot. 
Matusetoetust makstakse Saarde valla elanike registris olnud isiku matusekulude osaliseks kompenseerimiseks matuse korraldajale.
Matusetoetuse määramist ja maksmist reguleerib Saarde Vallavolikogu 24. jaanuari 2018.a määrus nr 2 „Matuseteotuse maksmise kord".