Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

27.05.21

Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

 

Sotsiaaltoetuste määrad 2020.aastal

Sünnitoetus: 

 

Koolitee alustamise toetus  (rahaliselt ja/või koolitarvetena) 200 eurot

  • sellest 170 € rahalise toetusena ja 30 € koolitarvetena.

Koolitee alustamise toetust makstakse Saarde valla kooli esimesse klassi õppima asuvale lapsele, olenemata tema pere registrijärgsest elukohast. Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps ei asu õppima Saarde valla kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või on vallavalitsuse poolt suunatud õppima väljaspool Saarde valda asuvasse kooli. Toetuse maksmise aluseks on valla koolide poolt esitatud nimekirjad või haridusliku erivajadusega lapse vanema või eestkostja avaldus.

 

Üldhariduskooli lõpetamise toetus 50 eurot Saarde valla elanike registris olevale lõpetajale

  • sellele lisandub kiitusega põhikooli lõpetanutele ja gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanutele 30 eurot;
  • gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanutele 50 eurot.

Toetust makstakse koolide poolt esitatavate nimekirjade alusel vallavalitsuse kassast või kooli lõpuaktusel

 

Juubelitoetus 80., 85., 90., 95. sünnipäeval 50 eurot

  • 100. ja igal järgneval sünnipäeval 100 eurot.

Toetust ei maksta, kui vald osaleb eaka vallaelaniku hoolekandeasutuse kulude tasumisel. Toetus makstakse välja registriandmete põhjal, avaldust toetuse saamiseks teha vaja ei ole.

 

Perede toetus 50 eurot

Toetust makstakse valla kolme- ja enamalapselistele peredele ning raske ja sügava puudega last kasvatavatele peredele. 

 

Hooldajatoetus

  • raske ja sügava puudega lapse hooldajatoetus 50 eurot;
  • keskmise puudega lapse hooldajatoetus 40 eurot;
  • sügava puudega täiskasvanu hooldajatoetus 30 eurot;
  • raske puudega täiskasvanu hooldajatoetus 20 eurot.

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt valla elanike registris olevale hooldajale, kes tagab vallas alaliselt elava raske ja sügava puudega lapse või täiskasvanud isiku igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve. Hooldajatoetuse määramise aluseks on taotleja avaldus ja ekspertarsti otsus puude raskusastme määramise kohta.

 

Jõulupaki toetus

Jõulupakid on ette nähtud kõigile Saarde valla lasteaedade ja põhikoolide lastele.

 

Matusetoetus 250 eurot

Matusetoetust makstakse Saarde valla elanike registris olnud isiku matusekulude osaliseks kompenseerimiseks matuse korraldajale. Matusetoetust makstakse matusekorraldaja (edaspidi taotleja) vormikohase avalduse alusel. Avaldus toetuse taotlemiseks tuleb esitada kahe kuu jooksul alates surma registreerimisest. 

 

Vaata lisa:  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS