Maamaks

13.02.19

Maamaksumäärade kehtestamine 2019. aastaks

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet (EMTA) kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse. Maamaksukohustuse määramiseks võtab EMTA aluseks omandiõiguse või kasutusõiguse olemasolu maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga. EMTA väljastab maamaksuteate isikule, kes on 1. jaanuari seisuga maaomanik või maa kasutaja. Maa omandamisel või kasutusõiguse tekkimisel aasta keskel säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksu kohustus aasta lõpuni ning uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist. Seni olid endisel Saarde ja Surju vallal kehtestatud erinevad maksumäärad. Otstarbekas oli need ühtlustada ning kompromissi leidmiseks tehti ettepanek tõsta Saarde osas ühtset maksumäära ja Surju osas põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäära. Saarde Vallavolikogu 28.11.2018 määrusega nr 36 kehtestati ühtlustatud maamaksumäärad Saarde valla haldusterritooriumil 2019. aastaks: - põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks kehtestati 1,5% (maksimum 2,0%) maa maksustamishinnast aastas. - ühtseks maamaksumääraks kehtestati 2,5% (mis on ka maksimum) maa maksustamishinnast aastas, v.a eelpool sätestatud juhul. Juhul, kui maksuteates on maksustatava maakasutuse, maksumaksja andmed ebatäpsed või kui isik pole maksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, palume andmete kontrollimiseks ja korrigeerimiseks pöörduda Saarde Vallavalitsusse telefonil 449 0139 või meiliaadressil martti.rooden@saarde.ee ja Surju teeninduskeskusesse telefonil 446 0819, meiliaadressil andrus.lillemaa@saarde.ee.