22.05.20

SAARDE VALLA HEAKORRA- JA KAUNI KODU KONKURSS 2020!

 

Saarde vallavolikogu võttis 15.05.2019 istungil vastu määruse „Saarde valla heakorrakonkursi juhend".

Möödunud suvel korraldasime selle määruse alusel esimese konkursi.

 

Tsitaat vallavolikogu määrusest:

„Heakorra- ja kaunimate kodude konkursi eesmärgiks Saarde vallas on heakorrataseme tõstmine, kodukaunistamise tava propageerimine, valla üldilme parandamine ja maaelu väärtustamine.

Konkurss viiakse läbi üks kord aastas Saarde Vallavalitsuse korraldamisel.

Kandidaate võivad konkursile esitada üksikisikud, mittetulundusühingud, külaseltsid, asutused ja ettevõtted.

Hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni, kes külastab kõiki konkursile esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult."

 

Tulenevalt vallavolikogu määrusest, korraldatakse vallas 2020. a heakorra- ja kaunimate kodude konkurss.

Kandidaatide esitamise tähtaeg vallakantseleile – allkirjastatult elektronkirjaga või paberkandjal -  on 15. juuni. Vastava paberblanketi saab vallavalitsusest.  Elektrooniliselt saab kandidaadi esitamise blanketi täita ja vallavalitsusele saata Saarde valla kodulehelt.

Konkurss toimub järgmistes kategooriates:

 1) eramud tiheasustuses;
 2) maakodud;
 3) kortermajad;
 4) sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja spordiobjektid;
 5) äri- ja tootmisobjektid.

Kandidaadi kohta peavad olema esitatud järgmised andmed (vorm lisatud):

 1) kinnistu nimi ja aadress;
 2) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed;
 3) omaniku nõusolek kinnistu ülevaatuseks hindamiskomisjoni poolt;
 4) lühike põhjendus kandidaadi konkursile esitamiseks.

Hindamisel võetakse arvesse mitmeid aspekte ja asjaolusid. Volikogu määruses on need pärit vabariiklikelt konkurssidelt (tahame ju sealgi konkureerida!)  ja sellisena ehk liigagi detailselt kirjas. Kindlasti ei peaks see detailsus ilutegijaid ehmatama. Maal ja looduse keskel peitub ilu tihti just lihtsuses ja kooskõlas loodusega. Muidugi on tähtsad kinnistu üldine heakord ja kujundus; hoonete ja väikevormide sobivus ümbritsevasse keskkonda; haljastus,  lilled, ilupuud ja -põõsad, viljapuud, hekid ning nende hooldus; koha omapära väljatoomine, maitsekad dekoratiivelemendid, veesilmad; lipumasti või lipu kinnituse olemasolu; piirded,  korras prügikäitlus jms.
Globaalseid ja lokaalseid ohte arvestades tähtsustatakse hindamisel kindlasti keskkonnahoidu.  

Hindamiskomisjon külastab konkursile esitatud kinnistuid kooskõlastatult omanikega ajavahemikul 15. juuni kuni 15. august.
Hindamiskomisjon vormistab ülevaatuse tulemused protokollina ja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks. Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata. Komisjonil on ka õigus teha vallavalitsusele ettepanekuid eriauhindade määramiseks.

Konkursi võitjaid ja osalejaid autasustatakse vallale olulisel tähtpäeval järgmiselt:
1) iga kategooria võitja – aasta võitja tunnustahvel ja vallavalitsuse tänukiri;
2) iga kategooria II ja III koht – vallavalitsuse tänukiri ja meene.

Korras, ilusat ja eeskujusid Saarde vallas jätkub, ootame rohkesti kandideerijaid!

 

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS