Hajaasustuse programm

28.08.19

 

 

Riigihalduse ministri 19.02.2019. a käskkirjaga nr 1.1-4/22 kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märts 2019. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019. a.

Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel. 

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmist toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Toetuse andmise põhimõtted

 • Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.
 • Iga valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
 • Toetust võib anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.

Toetatavate tegevuste prioriteetsus ja eelistatud sihtrühmad:
Saarde Vallavalitsus on 19.02.2019.a korraldusega nr 81 määranud 2019. a taotlusvooru toetatavate valdkondade prioriteetsuse alljärgnevalt:

 1. veevarustussüsteemid;
 2. kanalisatsioonisüsteemid;
 3. juurdepääsuteed;
 4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Eelistatud sihtrühmadeks 2019. a taotlusvoorus on määratud leibkonnad, mille koosseisus on kuni 18-aastased liikmed ning leibkonnad, mille koosseisus on liikumispuudega isikud.

Taotlemine
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi saab Saarde Vallavalitsusele esitada alates
11. märtsist 2019
, kas digiallkirjastatult e-posti aadressile info@saarde.ee  või allkirjastatuna paberil.

Taotlusvorm, lisadokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel 

Lisainformatsioon:
Kaie Sakala tel 449 0134, 5307 0296, kaie.sakala@saarde.ee
Andrus Lillemaa tel 446 0819, 526 6795, andrus.lillemaa@saarde.ee

2019.a hajaasustuse programmi taotluste ja aruannete vormid:


Varasemate aastate dokumendid: