Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Saarde Vallavolikogu 17.03.2020 otsusega nr  11 algatati Saarde valla eriplaneering tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Saarde vallas Jaamaküla, Lähkma, Saunametsa, Sigaste, Surju, Kalda, Ristiküla, Kõveri ja Lodja külades ning koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala suurus on ca 123 ruutkilomeetrit. Eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda https://saarde.kovtp.ee/et/eriplaneering või eelneval kokkuleppel Saarde Vallavalitsuses Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond.

Kontaktisik: haldusnõunik Martti Rooden, e-post: martti.rooden@saarde.ee, tel 534 942 59

Telefon: 44 90 135

E-post: info@saarde.ee

Dokumendid:

Saarde Vallavolikogu 17.03.2020 otsus nr 11 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 

Lisa: Algatatava KOV eriplaneeringu joonis

Saarde Vallavolikogu 15.04.2020 otsus nr 15 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine