Arengukavad

29.11.19

Saarde Vallavolikogu 21.03.2018 otsusega nr 12  algatati Saarde valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia koostamine. Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028 on kinnitatud Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määrusega nr 27.

Arengukava ja eelarvestrateegia eesmärk on kirjeldada 2017. a haldusreformi käigus loodud Saarde valla terviklik arenguplaan ja plaani finantseerimine. Kava on valla strateegilisi eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi kavandav dokument, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu ühendamisele, planeerimisele ja elluviimisele. Arengukava tugineb strateegiliste eesmärkide seadmisel ja tegevuste planeerimisel Eesti üleriigilisele planeeringule „Eesti 2030+", Pärnu maakonnaplaneeringule ning arengustrateegiale „Pärnumaa 2030+". Kava aluseks on võetud 2017. a sõlmitud Saarde valla ja Surju valla ühinemisleping ning seni kehtinud arengukavad: Saarde valla arengukava aastani 2022, Surju valla arengukava aastateks 2015- 2022 ning mõlema omavalitsuse eelarvestrateegiad.

 

Varasemad arengukavad:

Hallatavate asutuste arengukavad

 

Varasemad arengukavad (kehtetud)

 

Pärnu maakonna arengustrateegia "Pärnumaa 2035+"