Elukoha registreerimine

5.03.19

Elukoha registreerimine
Elukoha registreerimine tähendab inimese elukohaandmete kandmist rahvastikuregistrisse ehk elukohateate esitamist.

Rahvastikuregistri seaduse § 391 kohaselt on isikul kohustus hoolitseda elukoha aadressi õigsuse eest. Täisealine isik peab tagama enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse rahvastikuregistris. Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.

Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks esitab isik elukohateate elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.

Elukoha andmete esitamiseks on vaja täita elukohateate vorm. Selle saab täita kohapeal või printida välja ning võtta eelnevalt täidetuna kaasa.

Elukohateadet on võimalik esitada ka:
• digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel
• riigiportaalis eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades
• posti teel (elukohateatele lisada koopia isikut tõendavast dokumendist).

Isikud, kes soovivad rahvastikuregistrisse kanda üheaegselt sama elukoha aadressi, võivad esitada ühise elukohateate. Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.

Soovi korral on elukohateatega võimalik esitada ka teise kasutatava elukoha aadressi- ja sideandmed (telefoninumber, elektronposti aadress). Teise kasutatava elukoha ja sideaadressi andmetel on informatiivne tähendus.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping) või ruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel või nõusolek eraldi dokumendina) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.
Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.

Vajalikud dokumendid lisaks elukohateatele:
• isikut tõendav dokument
• eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument
• eluruumi omaniku kirjalik nõusolek, kui te ei ole eluruumi omanik
• kaasomanike kirjalik nõusolek, kui eluruum on kaasomandis
• laevapere liikmeks olemist tõendav dokument, juhul kui esitate elukohana Eesti laevaregistrisse kantud laeva ja kodusadama

Enda elukohaandmete õigsust on võimalik kontrollida riigiportaalis eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.

Mari Treial, sekretär-arhivaar, tel 449 0163, e-post mari.treial@saarde.ee
Kristi Tamson, sekretär-referent, tel 449 0135, e-post info@saarde.ee
Mare Kütt, Surju teeninduskeskuse sekretär-registripidaja, tel. 446 0842, e-post mare.kutt@saarde.ee

Õigusaktid

Toimetaja: ANU EISENSCHMIDT