Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor on avatud

Pärnu maavanema 29.märtsi 2016 korralduse nr 1-1/16/292 alusel on hajaasustuse programmi 2016.aasta taotlusvoor avatud alates 01.aprillist 2016.
 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele heade elutingimuste tagamine ning seeläbi elanike arvu püsimisele kaasa aitamine hajaasustusega maapiirkondades.
 
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
  • Taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Rahvastikuregistri andmetel on taotleja elukohaks vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni olnud majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotluse esitamise kuupäevaks peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projektide elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
  • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
Toetatavad tegevused:
  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine
Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011 – 2015 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.
 
Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Saarde  Vallavalitsusele hiljemalt 3. juuniks 2016.
 
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud  riigihalduse ministri Arto Aasa 17.märtsi 2016 käskkirjaga nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016.a programmdokument". 
 
Lisainformatsioon:
 
Mari Treial 449 0163, mari.treial@saarde.ee