« Tagasi

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusnõuniku leidmiseks

Ametikoha põhieesmärk
Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on planeerimis,- projekteerimis-, ehitusalase tegevuse korraldamine Saarde vallas. Ehitusseadustiku ja muude sellealaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Saarde vallas.
 
Peamised ülesanded:
ehitusprojektide, ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine, ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine; ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine ja ehitusprojektide kooskõlastamiste korraldamine; ehitusalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine; projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja vastavate eelnõude väljatöötamine; valla omanduses ja kasutuses oleva vara parendamiseks vajalike ehitusööde mahtude kalkuleerimine ja vajadusel riigihanke hankedokumentatsiooni koostamine; kodanike nõustamine ehitusalastes küsimustes; valla üldplaneeringu väljatöötamisel osalemine; ehitisregistri pidamine; ehitusjärelevalve teostamine Saarde valla territooriumil.
 
 Nõuded kandidaadile
  • erialane kõrgharidus;
  • kohaliku omavalitsuse korraldust, avalikku teenistust, ehitus- ja planeerimisvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ning oskus neid rakendada oma töös;
  • oskus koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
  • ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning muude arvuti-programmide ja andmekogude (sh ehitisregister) kasutamise oskus;
  • hea suhtlus- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus;
  • kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime
  • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
  • B-kategooria juhiloa olemasolu
  • kasuks tuleb eelnev töökogemus avalikus sektoris
Omalt poolt pakume
Huvitavat ja vastutusrikast tööd, ametialase täiendkoolituse võimalusi, ametiauto  kasutamise võimalust, konkurentsivõimelist töötasu.
 
Tööaeg: täistööaeg
Töösuhte kestus: tähtajatu
Kandideerimise tähtaeg: 22.01.2018
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töö asukoht: Pärnumaa, Saarde vald, Kilingi-Nõmme, Nõmme tn 22, Saarde Vallavalitsus
Pärnumaa, Saarde vald, Surju küla, Surju teeninduskeskus
 
Lisainfo ja tingimused: kandideerimiseks esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad või muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Dokumendid palume esitada hiljemalt 22.01.2018 Saarde Vallavalitsusele aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee.
Kontaktisik: abivallavanem Martti Rooden, e-post: martti.rooden@saarde.ee, tel 449 0139