« Tagasi

Saarde valla tuulikuparkide P14, P15, P16 detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Tuulepealne maa OÜ1 kavandab Saarde valda rajada kuni kolm tuuleparki, millest kaks asuvad Kamali ja üks Tõlla külas. Kõigi kolme tuulepargi asukohavaliku puhul on lähtutud Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu2 raames välja töötatud soovitustest. Kolm kavandatavat tuuleparki on planeeritud asukohtadesse, mida eelpool nimetatud teemaplaneering näeb võimalike tuuleenergeetika arendamise piirkondadena- need on Kamali külas arenduspiirkonnad P14 ja P15 ning Tõlla külas arenduspiirkond P16. Kamali külla on detailplaneeringu algatamise otsuse järgi kavandatud 5 tuulikut alale P14, 15 tuulikut alale P15 ning Tõlla külla 5 tuulikut alale P16. Ühe tuuliku maksimumkõrgus maapinnast on 250 m ja maksimumvõimsus 5 MW.
 
Saarde vallavalitsus on algatanud tuulikuparkidele eraldi detailplaneeringu menetlused ning keskkonnamõju strateegilise hindamised (KSH). Algatused on tehtud Saarde vallavolikogu 12.10. 2016 otsustega nr 28 (ala P 14); nr 29 (ala P15) ja nr 30 (ala P16) (Lisa I). Tulenevalt asjaolust, et tuulikupargid asetsevad ruumiliselt lähestikku ja tegemist on eesmärgilt ja tegevuselt samasisuliste projektidega on keskkonnamõju hindamise protsessid mõistlik ühildada ning korrektsem läbi viia kõigile kolmele tuulepargile ühe protsessina s.t. läbi viiakse üks KSH menetlusprotsess, mis käsitleb kõiki kolme detailplaneeringu ala. Kuna erinevast paigutusest ja mahust tulenevalt võib nende alade arenduspotentsiaal olla erinev, siis käsitletakse detailplaneeringu KSH raames kavandatavaid tuuleparke kolme üksteist mitte välistava alternatiivina.
 
Tuuleelektrijaamade rajamise (kavandatava tegevuse) eesmärk on tuulest elektrienergia tootmine ja suunamine põhivõrku. Detailplaneeringute koostamise vajadus tuleneb eesmärgist planeerida elektrituulikute asukohad ja vajadusest välja selgitada planeeringu elluviimise võimalused. Detailplaneeringuga kaasnevate võimalike keskkonnamõjude välja selgitamiseks on vajalik läbi viia KSH.
 
Käesoleva KSH VTK-ga pannakse paika tegevuskava, mille alusel koostatakse Saarde valla tuulepargi P14, P15 ja P16 detailplaneeringu KSH aruanne.