« Tagasi

OÜ Saarde Kommunaal on välja kuulutanud Kilingi-Nõmme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööde hanke

OÜ Saarde Kommunaal on avaldanud Riigihangete Registris hanke „Kilingi-Nõmme ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd" (hanke viitenr. 193430), mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2018.a.

Hanke raames ehitatakse tervikuna välja Kilingi-Nõmme reoveekogumisala ning seni ilma tsentraalse veevärgi- ja kanalisatsioonita elanud linnaelanikud saavad 2018.aasta lõpuks võimaluse liituda ühisvee – ja kanalisatsioonivõrguga. Hankega on nüüdseks hõlmatud ka Vana, Savi, Mängu ja teised Kilingi-Nõmme tänavad, mis ei kuulunud varem projekti koosseisu.

Hanke raames on kavas orienteeruvalt rekonstrueerida veetorustikke 3212 meetrit; rajada veetorustikke 8637 meetrit; rajada/rekonstrueerida hüdrante – 26 tk; rekonstrueerida isevoolseid kanalisatsioonitorustikke 2783 meetrit; rajada isevoolseid kanalisatsioonitorustikke 7292 meetrit ning  rajatakse kanalisatsiooni survetorustikke 2343 m ning kanalisatsiooni ülepumplaid – 10 tk. Lisaks neile töödele teostatakse hanke raames ka projekti mitteabikõlblikud tööd, s.o rajatakse kanalisatsiooni survetorustikke – 485 m ning veetorustikke - 1185 m; lisaks rekonstrueeritakse isevoolseid kanalisatsioonitorustikke – 506 m; rajatakse isevoolseid kanalisatsioonitorustikke – 20 m ning lisaks üks kanalisatsiooni ülepumpla.

Kilingi-Nõmme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd peavad olema teostatud hiljemalt 2018. a lõpuks.

Projekti abikõlbulikke kulusid rahastatakse Ühtekuuluvusfondi meetme „Veemajandustaristu arendamine" projekti „Kilingi-Nõmme reoveekogumisala  veemajandusprojekti II etapp" raames.