« Tagasi

Korraldatud jäätmeveo uus etapp algab 1.augustil 2017

Saarde Vallavalitsus viis sel kevadel läbi riigihanke korraldatud jäätmeveo teenusepakkuja leidmiseks, sest Ragn-Sells AS-i senine tähtaegne leping lõppes. Pakkumuse esitasid Eesti Keskkonnateenused AS ja Ragn-Sells AS.

Saarde Vallavalitsus tunnistas oma 25. aprilli 2017 korraldusega nr 16.2-3/90 riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Saarde vallas"  (riigihanke viitenumber 184146) hankemenetluses edukaks Ragn-Sells AS esitatud pakkumuse.  Sellega sai Ragn-Sells AS taas õiguse korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Saarde vallas järgneval viiel aastal. Tänaseks on sõlmitud ka vastav leping valla ja veofirma vahel.

Uus jäätmeveoperiood algab 01.08.2017 ja lõpeb 31.07.2022. Mis muutub ja mis jääb samaks? Kuna vedaja jääb samaks, siis ta uusi lepinguid jäätmevaldajaga ei sõlmi, kuid teavitab uuest graafikust, hindadest, lisateenustest ja muust olulisest.

Samaks jääb jäätmeveost vabastuse ja harvema veo soodustuse taotlemise kord. Neid peab iga kinnistuomanik/elanik ise taotlema, esitades vallavalitsusele põhjendatud taotluse. Vald ei saa vabastada omal algatusel ilma omaniku taotluseta. Kuna eelmised 3-aastased vabastused on paljudel juhtudel lõppenud, on vaja kiiresti vormistada uued pikaajalised vabastused objektide kohta, kus keegi ei ela või pole majagi elamiskõlbulik, samuti hooajalised vabastused objektide kohta, mida peetakse suvilana.

Muutuda võivad veopäevad, sest lisandub uusi objekte ja tehakse uued graafikud. Samuti muutuvad veohinnad, väikeste konteineri puhul alanevad, suurematel tõusevad. Uued hinnad on allolevas tabelis. Konteinerite eest renti maksta pole vaja.    

Mahuti suurus

kuni, m3

Graafikujärgse ühekordse tühjenduse teenustasu koos km, €

Konteineri müük,

koos km, €

0,05 jäätmekott

1,25

 

0,08

2,00

47,00

0,14

3,50

47,00

0,24

4,80

59,00

0,37

5,54

119,00

0,60

6,00

218,00

0,66

6,60

218,00

0,80

7,20

222,00

1,50

12,00

504,00

2,50

17,50

703,00

4,50

31,49

863,00

Segaolmejäätmed 1 m3

10,00

 

Suurjäätmed 1 m3

0

 

Klaasijäätmed 1 m3

114,00

 

 

Klaasijäätmeid (aknaklaasi) saab edaspidi ära anda kogumisringidel kaks korda aastas, nii nagu suurjäätmeid. Kogumisringide toimumisest teavitab vald. Vanapaberi kogumiseks paigaldatakse konteinerid Kilingi-Nõmme, Tihemetsa ja Talile.

Vastavalt meie valla jäätmehoolduseeskirjale on segaolmejäätmete mahutite tühjenduse ja regulaarse äraveo sagedus kogu Saarde valla territooriumil kõigi jäätmevaldajate juurest vähemalt üks kord 4 nädala jooksul. Jäätmevaldaja soovil võib see toimuda ka sagedamini, 2 nädala tagant. Kes soovib harvemat vedu, peab selle soodustuse taotlema vallavalitsusest, seejuures peab vedu toimuma hajaasustusalal (külades) mitte harvemini kui üks kord 12 nädala jooksul ja tiheasustusalal (Tihemetsa, Kilingi-Nõmme) üks kord 8 nädala jooksul. Kinnistul peab sel juhul olema biojäätmete kompostimise võimalus. Veo sagedus sätestatakse igal konkreetsel juhul jäätmevaldaja ja vedaja vahelise lepinguga. Kui lepingut ei sõlmita või on eelmine harvema veo soodustus lõppenud, on vedajal õigus ja kohustus käia iga 4 nädala tagant objektilt prügi otsimas.

Tühisõidu eest (nt ei pääse konteinerile ligi) võib jäätmevedaja nõuda teenustasu, mis on võrdne vastava suurusega mahuti tegeliku tühjenduse tasuga. Jäätmevedajal on õigus esitada miinimumpaketi alusel (80 l konteineri tühjendus sagedusega üks kord 4 nädala tagant) arved jäätmevaldajatele, kes on kohustatud liituma, kuid pole sõlminud lepingut ega saavutanud vedajaga kokkulepet jäätmeveo tingimuste kohta ning ei ole ka saanud vabastust valla kaudu. 

Kogumismahuti graafikuvälise tühjendamise teenustasu on kuni 25% kõrgem graafikujärgse veo teenustasust. Konteineri mahtu ületavate jäätmete eest (konteineril kuhi peal või jäätmekotid kasti kõrval) lisatakse arvele 10 €/m3 eest vastavalt visuaalselt hinnatud kogusele. Arve esitatakse veole järgneval kuul, kuid väikeste veoarvete puhul alles siis, kui on täitunud 5 eurot.  

Et jäätmevedu saaks 1. augustil takistusteta alata, palun kõigil jäätmevaldajail juuni ja juulikuu jooksul üle vaadata oma senised jäätmeveo soodustused ja vabastused. Kui need on aegunud või  kui te ei tea seda, pöörduge selguse saamiseks vallavalitsuse poole tel 449 0138 või e-kirjaga  eesi.kolla@saarde.ee. Valla kodulehelt leiate Saarde valla jäätmehoolduseeskirja ja selle lisad –Lisa 2 – Taotlus korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitumiseks (hooajalise vabastuse saamiseks); Lisa 3 – Taotlus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks lugemiseks (pikaajalise vabastuse taotlemiseks); Lisa 5 – Taotlus jäätmemahuti tühjendamise sageduse muutmiseks; Lisa 6 – Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks.

Saatke allkirjastatud taotlus vallavalitsusele. Kui arvutiga saatmine pole võimalik, saab vorme täita valla kantseleis. Kui 1. augustiks pole vabastust vormistatud, algab objektilt jäätmevedu, st et auto tuleb jäätmeid otsima ja kui ei leia, järgneb tühisõiduarve.    

Kui peate vajalikuks vahetada rendikonteiner suurema või väiksema vastu, on soodsam seda teha 3 kuu jooksul (august-oktoober), siis on see tasuta.