« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine Veelikse külas asuva Ridaelamu tee 6 hoonestatud kinnisasjale

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusele nr 16.2-3/95 teatame, et Saarde Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku vallavara enampakkumise hoonestatud kinnisasjale:

Pärnumaal Saarde vallas Veelikse külas asuv Ridaelamu tee 6 kinnistu  (3958 m2 tootmismaa 100% katastritunnusega 71001:001:0022, registriosa nr 2115550) koos hoonetega (töökoda-garaaž, ehitisregistri kood 120289545; ehitisealune pind 427 m2)  (kuur, ehitisregistri kood 120693526; ehitisealune pind 253,8 m2)  alghinnaga 7100 eurot. Tagatisraha 710 eurot. Osavõtutasu 20 eurot. Lisainfot objekti kohta saab telefoni 4490139 teel tööpäeviti Saarde Vallavalitsusest või e-posti teel: info@saarde.ee

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus 11.07.2017. a kella 10.00-ks aadressil Saarde Vallavalitsus, Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnumaa. Ümbrikule märkida märgusõna "Vallavara enampakkumine – mitte avada enne 11.07.2017 kell: 11:00 ning objekti nimetus, mille ostmiseks on pakkumine esitatud. 

Osalemiseks täita avaldus

Pakkumises peavad sisalduma: 
• pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon ja isikukood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress); 
• juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta; 
• nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingimustel; 
• tõend tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta; 
• numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma; 
• pakkumise esitaja allkiri.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta õigusaktides või käesolevas teates esitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale. Pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult kõigile osavõtjatele hiljemalt kolme päeva jooksul kirjaliku enampakkumise tähtpäevast arvates. Kiri saadetakse pakkumises näidatud e-posti- või postiaadressile. 

Tagatisraha ja osavõtutasu müügiobjekti osas tasuda hiljemalt 11.07.2017. a kella 10.00-ks Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele. Makse saaja - Saarde Vallavalitsus arveldusarve nr  EE97 2200 2210 1180 7958; makse selgitusse  -  vallavara võõrandamine

Enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumist, tagastatakse tagatisraha viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu osavõtjatele ei tagastata, välja arvatud juhul, kui enampakkumine jäi ära osavõtjatest mitteolenevatel põhjustel.

Saarde Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt viie tööpäeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumises osalejale.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva  ehitise, põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu  seisukorrast, suurusest ja piiridest, kitsendustest (keskkonnakaitselised, muinsuskaitselised ja tehnovõrgud või -rajatised), asjaõiguslikud ning juurdepääsuõigustest ja ei oma seoses kinnistu sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 10 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kui ostja ei sõlmi määratud tähtajaks lepingut või ei esita lepingu täitmise tagatist, võib müügi korraldaja kaaluda ettepaneku tegemist lepingu sõlmimiseks paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui selline ettepanek paremuselt teise pakkumise teinud isikule tehakse, määrab müügi korraldaja lepingu sõlmimiseks tähtaja, mis võib olla kuni 1 kuu. 

Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist, kas Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele või notari deposiitarvele. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Juhul kui ostjast tulenevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja - ostja õiguse lepingu sõlmimiseks ning tagatisraha talle ei tagastata.  Kõik hinnad (alghinnad, lõpphinnad) on lõplikud, st sisaldavad kõiki seadustest tulenevaid makse. Enampakkumisel kinnistu ostmise õiguse omandanud isiku makstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna osalise tasumisena. Kui lepingu sõlmimiseks õigustatud isik hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale ja enampakkumise tulemused tühistatakse, ei tagastata enampakkumise võitjale tagatisraha.

Pakkumismenetluses osalenud isik, kes leiab, et pakkumismenetluse käigus läbi viidud  haldusmenetluses või antud haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on õigus menetlustoiming või haldusakt  vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, s.o  30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

Kinnistut koormavad järgmised kitsendused: Elektriõhuliin alla 1kV M6456229 ja elektrimaakaabelliin MKL6456229; veehaarde sanitaarkaitseala (puurkaev PRK0007661), kalda piirangu- ja ehituskeeluvöönd (Veelikse järv VEE2078210).

Objektiga tutvumine eelnevalt kokku leppida, täiendavat infot saab tööpäeviti telefonil 4490139 või e-posti teel:  info@saarde.ee