8.02.18

 

Kuidas töötleme Teie isikuandmeid ja eraelulist teavet

Saarde Vallavalitsus kui ametiasutus täidab avaliku võimu ülesandeid, mistõttu ametiasutuse tegevus on avalik.   Oma tegevuse käigus töötleme ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Juba iga kirjaliku pöördumisega ametiasutusse satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks avaldusele kirjutatud isikukood, pangakonto number, e-posti aadress, andmed elukoha kohta, telefoninumber jm.

Seadustes on isikuandmetele ja eraelu puudutavale teabele juurdepääsu kitsendatud. Ametiasutuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.

Sellelt leheküljelt leiate, millisel eesmärgil ametiasutus isikuandmeid ja eraelu puudutavat teavet töötleb. Need selgitused puudutavad ainult isikuandmeid ja eraelulist teavet, juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta.

Isikuandmete töötlemine

Saarde Vallavalitsus töötleb isikute andmeid seaduste ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmisel. Isikuandmete töötlemist reguleerib „Isikuandmete kaitse seadus". Isikuandmete töötlemise aluseks on tavaliselt isiku enda algatus (avaldus, teabenõue, taotlus jne- edaspidi kiri). Isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefon jm) kasutatakse isikule vastamiseks, vallavalitsuse korralduste, vallavolikogu otsuste jm õigusaktide edastamiseks, samuti vajaliku informatsiooni edastamiseks või muul eesmärgil isikuga kontakti saamiseks. Asja menetlemiseks või dokumendi kätte toimetamiseks kasutatakse aadressandmeid, mida menetlusosaline on ise Saarde Vallavalitsusele avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastikuregistrist.

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Saarde Vallavalitsuse dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Möödunud säilitustähtajaga dokumendid hävitatakse vastavalt arhiiviseadusele.

Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine

Isikuandmete avalikustamine toimub ainult seadusest tuleneva kohustuse puhul.
Saarde Vallavalitsusse saabunud ja väljastatud kirjad registreeritakse elektroonilises dokumendiregistris, millele on juurdepääs kõigil. Elektrooniline dokumendiregister asub http://avalik.amphora.ee/saardevv/

Vastavalt Avaliku teabe seaduses sätestatule kantakse dokumendiregistrisse saabunud ja väljastatud dokumentide kohta vähemalt järgmised andmed:

 1.  kellelt on saabunud või kellele väljastatud;
 2.  saabumise või väljastamise kuupäev;
 3.  mil viisil dokument saabus või väljastati (elektronposti, posti, faksi või kulleriga või anti    üle isiklikult);
 4.  dokumendi rekvisiidid;
 5.  dokumendi liik (avaldus, märgukiri, resolutsioon, teabenõue, kiri vms);
 6. dokumendi suhtes kehtivad juurdepääsupiirangud.

Dokumendiregistri avalikust vaatest on võimalik näha ainult isiku nime. Kui ilmneb teave, mis avaliku teabe seaduse § 35 alusel võib riivata kirja saatja või saaja eraelu, on dokumendiregistri avalikus vaates kirja saaja või saatja nime initsiaalid.

Õigusaktides ja protokollides ei avalikustata isikute nimesid, elukohti ega kontaktandmeid.
Internetipõhises väljaandes „Ametlikud teadaanded" avalikustatakse isikuandmed juhul, kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt.

Isikuandmete edastamine

Eraisikutelt saadud või neile väljastatud kirjad on valdavalt juurdepääsupiiranguga. Avaldame isikuandmeid ainult asutusele või isikule, kellel on seadusest tulenev õigus seda küsida, seejuures avaldatakse isikuandmeid ainult asja menetlemiseks minimaalselt s.o. asja lahendamiseks hädavajalikus mahus.

Ametiasutuse teenistujad  on kohustatud nii teenistussuhte ajal kui ka pärast selle lõppemist hoidma salajas teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni.

Õigus tutvuda enda andmetega

Lähtudes Isikuandmete kaitse seaduse § 19:
 Andmesubjekti soovil peab isikuandmete töötleja andmesubjektile teatavaks tegema:

 1. tema kohta käivad isikuandmed;
 2. isikuandmete töötlemise eesmärgid;
 3. isikuandmete koosseisu ja allikad;
 4. kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud;
 5. kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud;
 6. isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed.

Andmesubjektil on õigus saada isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid isikuandmeid. Isikuandmed väljastatakse võimaluse korral andmesubjekti soovitud viisil. Andmete väljastamise eest paberkandjal võib isikuandmete töötleja alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest, kui seadusega ei ole teabe väljastamise eest riigilõivu ette nähtud.
Isikuandmete töötleja on kohustatud andma andmesubjektile teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.

Enda andmete töötlemise kohta on võimalus saada informatsiooni.

 • pöördudes suulise järelepärimisega vastava ametniku poole
 • esitades kirjaliku taotluse Saarde Vallavalitsusse (Nõmme 22, Kilingi-Nõmme 86304; e-post: info@saarde.ee)
 • esitades teabenõude
 • tutvudes isikuandmetega dokumentidega Saarde Vallavalitsuses kohapeal.

Andmete taotleja peab vajadusel esitama oma isikut tõendava dokumendi.
Alati on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.
Õigus keelduda dokumentide või teabe väljastamisest on, kui see võib

 1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi
 2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist
 3. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses
 4. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.