Hooldjatoetus

18.03.16

 Hooldajatoetus määratakse:

  • 3 – 16-aastaste keskmise, raske või sügava puudega lapse ühele vanemale või eestkostjale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
  • 16 – 18-aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale või eestkostjale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

Hooldajatoetust võidakse määrata:

  • vähemalt 18-aastasele teovõimelisele isikule, kes on perekonnaseaduse alusel määratud Saarde valla elanikeregistris oleva raske või sügava puudega isiku hooldajaks;
  • vähemalt 18-aastasele teovõimelisele isikule, kes on kohtuotsusega määratud Saarde valla elanikeregistris oleva 18-aastase või vanema isiku eestkostjaks.

Hooldajatoetust makstakse Saarde Vallavalitsuse poolt määratud hooldajale. Hooldajatoetuse määramise aluseks on hooldatava või tema esindaja taotlus.

Sügava puudega isiku hooldajale makstakse igakuiselt hooldajatoetust 27€, raske puudega isiku hooldajale 16 € ja puudega lapse hooldajale 40 €.

Hooldajatoetuse või sellest keeldumise määrab Saarde Vallavalitsus ja kinnitab selle oma otsusega. Hooldajatoetuse määramine/mittemääramine otsustatakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise päevast. Otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemise kuupäevast.

Määratud hooldajatoetus makstakse välja tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast otsuse tegemisele järgneval kuul. Toetus kantakse taotleja avalduses märgitud pangakontole hiljemalt hooldajatoetuse maksmise kuu 29ndal kuupäeval või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast alates hooldajatoetuse maksmise kuu 29ndast kuupäevast.

Õigusaktid

Avalduste vormid

Toimetaja: KRISTI TAMSON