Hajaasustuse programmi taotluste täiendav rahastamine 2017.a.

9.08.17

Saarde Vallavalitsuse 02.08.2017 korraldusega nr 189 kinnitati Hajaasustuse programmist abikõlblike projektide täiendav rahastamine kogusummas 7 235,95, sh. riigipoolne toetus 2 490.07 eurot, kohaliku omavalitsuse poolne toetus 2 490,07 eurot ja omafinantseeringu summa 2 255,81 eurot.

 1. Toetuse saaja: Hele Platais 
  Projekti nimetus: Pakusaadu talu veesüsteemi rajamine.
  Täiendava toetuse suurus: 155.95 eurot
  Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus väheneb 155.95 euro võrra ja on 283.71 eurot.
 2. Toetuse saaja: Heldur Mändmets
  Projekti nimetus: Saarde valla Tõlla küla Männipere talu veesüsteemi rajamine
  Toetuse suurus: 4 824.24 eurot.
  Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 2 411.76 eurot.

Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine 2017.a.

26.07.17

Saarde Vallavalitsus kinnitas 03.07.2017 korraldusega nr 16.2-3/154 Hajaasustuse programmist abikõlbulike projektide rahastamise kogusummas 68 487.05 eurot, sh. riigipoolne toetus 22 278,00 eurot, kohaliku omavalitsuse poolne toetus 22 278.00 eurot ja omafinantseeringu summa 23 931.05 eurot ning lepingute sõlmimise järgmiste isikutega:

 1. Toetuse saaja: Sigrid Hussar/ Luule Vassiljeva
  Projekti nimetus: Viisireiu külas Pulga ja Mihkli taludele puurkaeru ja joogiveetrasside rajamine. Toetuse suurus: 7 565,18 eurot. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 3 782,02 eurot.
 2. Toetuse saaja: Helle Iloste
  Projekti nimetus: Pärnu maakond, Saarde vald, Kalita küla, Kiveste talu veesüsteemi rajamine/salvkaevu eh itamine. Toetuse suurus: 1 833.40 eurot. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suuus on: 916,56 eurot.
 3. Toetuse saaja: Harri Pajus
  Projekti nimetus: Pajuse kinnistu salvkaevu rajamine. Toetuse suurus: 2 493,38 eurot. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 1 246,5 1 eurot
 4. Toetuse saaja: Kristin Neemsalu 
  Projekti nimetus: Vanamõisa tee 11 puurkaevu rajamine. Toetuse suurus: 3 740,19 eurot. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 1 869,81 eurot
 5. Toetuse saaja: Raul Lilleleht
  Projekti nimetus: Punapargi tee 41, Allikukivi külas puurkaevu rajamine. Toetuse suurus: 41 88,21 eurot Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 2 093,79 eurot
 6. Toetuse saaja: Aili Rajande
  Projekti nimetus: Väljaotsa kinnistu puurkaev ja veevarustus. Toetuse suurus: 3 549.51 eurot. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 1 774,49 eurot
 7. Toetuse saaja: Aili Rajande
  Projekti nimetus: Väljaotsa kinnistu septiku ja imbväljaku rajamine. Toetuse suurus: 1 865,43 eurot Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 932.57 eurot.
 8. Toetuse saaja: Enn Viilipus
  Projekti nimetus: Juurdepääsutee taastamine Pärnumaa, Saarde vald, Viisireiu küla Jaani ja Salu kinnistutel. Toetuse suurus: 6 500,00 eurot. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 4 672,00 eurot
 9. Toetuse saaja: Jaan Saar
  Projekti nimetus: Sillaotsa talu, Viisireiu küla veesüsteemide rajamine. Toetuse suurus: 1 408,47 eurot. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 704,13 eurot
 10. Toetuse saaja: Remo Veidenbaum
  Projekti nimetus: Saarde vald, Allikukivi, Valga mnt l8 kinnistule sissesõidutee ehitus. Toetuse suurus: 1 280,06 eurot. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 639.94 eurot.
 11. Toetuse saaja: Roman Hein
  Projekti nimetus: Allikukivi Kooli tee 2 kanalisatsioon. Toetuse suurus: 5 352,27 eurot. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 2 675,73 eurot.
 12. Toetuse saaja: Triin Kallas
  Projekti nimetus: Laiksaare küla Vangotalu kanalisatsioonisüsteemi rajamine. Toetuse suurus: 4 368,22 eurot. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 2 183,78 eurot.

 

Osaliselt rahastada üks projekt:

 • Toetuse saaja: Hele Platais
  Projekti nimetus: Kärsu küla, Pakusaadu talu veesüsteem. Toetuse suurus: 411,68 eurot. Projekti oma- ja kaasfinantseeringu suurus on: 439,72 eurot.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 4. aprillist 2017

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
 
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 
 
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni  majapidamine, millele ta toetust taotleb;
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.
Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu heitvee nõuete kohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem. 
 
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.
 
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Saarde Vallavalitsusse hiljemalt 6. juunil 2017. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused

Lisainformatsioon:
Ave Kallo tel 449 0137, ave.kallo@saarde.ee
Mari Treial tel 449 0163, mari.treial@saarde.ee