Ettevõtlusalaste projektide toetus

24.03.14

Seoses muudatuste ettevalmistamisega "Saarde valla eelarvest ettevõtlusalaste projektide toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise korras" on ettevõtlustoetuse maksmine hetkel peatatud.

Saarde valla eelarve vahenditest toetatakse alustavaid äriühinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid eesmärgiga soodustada ettevõtluse teket ja arengut Saarde vallas.

Taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks võivad esitada äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle peamine tegevuskoht on Saarde vald ning toetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud Saarde valla ettevõtluse arendamiseks.

Ettevõtlusalaste projektide toetust makstakse ettevõtlusega tegelemise alustamiseks, ettevõtte ümberorienteerimiseks või – struktureerimiseks, uue tegevusvaldkonna väljaarendamiseks.

Toetatavad tegevused on:

  • projekti teostamiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara soetamine;
  • projekti teostamiseks vajaliku tootmis- või teenindusotstarbelise ehitise ehitamine ehitusseaduse tähenduses;
  • eelpool nimetatud tegevuste oma- ja kaasfinantseeringu täitmiseks mõne muu projekti raames.

Toetuse maksimaalne suurus ühele taotlejale on 2000 eurot aastas.
Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 30% projekti kogumaksumusest.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane toetuse taotlemise avaldus koos järgmiste kohustuslike lisadokumentidega:

  • äriplaan, mis on koostatud vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks;
  • äriühingu juhatuse kinnitus selle kohta, et äriühingu poolt on viimasel kalendriaastal oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaks;
  • kulutuste aluseks olevad võrreldavad hinnapakkumised,
  • hinnapakkumuste aluseks olev kutsedokument.


Avaldused koos lisadokumentidega on võimalik esitada paberkandjal (Saarde Vallavalitsus, Nõmme 22, Kilingi-Nõmme 86304) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@saarde.ee.

Lisainfo:
Indrek Talts
Arengunõunik
tel 449 0134, e-post indrek.talts@saarde.ee

Õigusaktid

Blanketid

  • Ettevõtlusalaste projektide toetuse taotlemise avaldus .doc  .pdf
  • Toetuse kasutamise aruanne .doc   .pdf

 

Toimetaja: KRISTI TAMSON